Zápis ochrannej známky EÚ

Vybudovať značku stojí veľa úsilia, či už ide o meno vašej spoločnosti alebo označenie vášho výrobku alebo služby. Chráňte si svoju značku prostredníctvom ochrannej známky, aby z vašej tvrdej práce neprofitovali vaši konkurenti.

Najbežnejšími typmi ochranných známok sú slovné ochranné známky (napr. meno vašej firmy alebo slogan) a obrazové ochranné známky (napr. logo vašej firmy).

Ochranná známka EÚ poskytuje ochranu vo všetkých krajinách EÚ a je vhodná, ak požadujete širšie pokrytie. Jedným postupom registrácie získate ochrannú známku platnú vo všetkých krajinách EÚ, t.j. na trhu s takmer 500 miliónmi zákazníkmi. Registrovaná ochranná známka EÚ vám dáva príležitosť presadiť vašu značku na európskej úrovni bez obáv, že by sa na sľubnom trhu v niektorej krajine EÚ zrazu vyskytol konkurent s rovnakým alebo podobným označením.

Ak máte záujem zistiť podrobnejšie informácie o ochrannej známke, dobe trvania konania o zápise alebo dobe platnosti zápisu ochrannej známky, prosím, prečítajte si tento článok – TU.

Ak už máte zapísanú ochrannú známku, v prípade záujmu si prečítajte článok o jej ochrane a uplatňovaní vašich práv vyplývajúcich z nej - TU.

Ak máte záujem o zápis národnej (SK) ochrannej známky, prosím, pozrite si moju ponuku spolupráce TU.

Postup našej spolupráce pri podávaní prihlášky ochrannej známky EÚ

 1. Vyplňte svoj e-mail a odošlite nižšie uvedený nezáväzný objednávkový formulár
 2. Obdržíte stručný dotazník na vyplnenie základných údajov potrebných k zápisu ochrannej známky EÚ
 3. Vami vyplnený dotazník si prejdem, bezplatne predbežne posúdim zapísateľnosť vami navrhovanej ochrannej známky a následne vás budem kontaktovať so závermi svojho posúdenia
 4. Ak po oboznámení sa so závermi posúdenia odsúhlasíte našu spoluprácu, obdržíte faktúru vo výške 587,50 EUR
 5. Po úhrade faktúry pripravím návrh dokumentácie potrebnej na zápis ochrannej známky EÚ (aj na zastupovanie pred príslušným úradom EÚ v súvislosti s udelením a následným uplatnením grantu na 75 % náhradu poplatku za prihlášku ochrannej známky), ktorý vám pošlem na podpis
 6. Po e-mailovom doručení skenov potrebnej dokumentácie zabezpečím podanie (i) žiadosti o udelenie grantu z fondu EÚ a (ii) prihlášky ochrannej známky EÚ
 7. Po podaní prihlášky ochrannej známky EÚ vás, samozrejme, budem priebežne informovať o stave konania o zápise ochrannej známky

Benefity našej spolupráce

 • Bez potreby nášho osobného stretnutia; všetko vybavíme online / telefonicky
 • Bezplatné predbežné posúdenie zapísateľnosti vami navrhovanej ochrannej známky
 • Zákonná povinnosť mlčanlivosti advokáta (aj ohľadne vami navrhovanej ochrannej známky)
 • Vykonanie rešerše na staršie rovnaké ochranné známky zahrnuté vo fixnej odmene
 • Príprava zoznamu tovarov a služieb v súlade s ich medzinárodným triedením zahrnutá vo fixnej odmene
 • Právna konzultácia na objasnenie prípadných obáv pred podaním prihlášky zahrnutá vo fixnej odmene
 • Zníženie registračného poplatku o 150,- EUR pri ochrannej známke EÚ vďaka elektronickému podaniu prihlášky
 • 75 % náhrada zaplateného registračného poplatku z fondu EÚ pre malé a stredné podniky (časovo limitovaný benefit; viď nižšie v časti „Registračné poplatky" + zastupovanie pred príslušným úradom EÚ v súvislosti s udelením a následným uplatnením grantu na túto náhradu zahrnuté vo fixnej odmene)

Nezáväzný objednávkový formulár

„Mám záujem o zápis ochrannej známky EÚ. Prosím, pošlite mi dotazník.“

Výhody zápisu ochrannej známky:

 1. Identifikácia produktu vašej firmy na trhu
 2. Zvýšenie hodnoty a majetku firmy (ochrannú známku môžete napr. predať, licencovať alebo použiť ako zábezpeku pri ďalšom rozvoji vašej firmy)
 3. Budovanie imidžu a reputácie vašej firmy
 4. Výhradné právo na používanie ochrannej známky
 5. Zvýšená ochrana pred falšovaním a podvodmi

Registrácia ochrannej známky môže byť veľkým prínosom v mnohých smeroch. Ochranná známka pomáha vytvoriť a pridať dôveryhodnosť vašej značke. Pridanie symbolu registrovanej ochrannej známky ® k vašej značke vzbudzuje u zákazníkov pocit istoty, že môžu dôverovať produktu, ktorý kupujú, a odrádza konkurentov od porušovania práv k vašej značke. Ochranná známka umožňuje vašej firme rásť a je právnym štítom pre vašu značku a podnikanie.

Registračné poplatky

Ochranná známka EÚ:

 • Prihláška ochrannej známky EÚ za 1 triedu tovarov a služieb ... 1.000,- EUR (850,- EUR v prípade elektronického podania)
 • Poplatok za druhú triedu tovarov a služieb ... 50,- EUR
 • Poplatok za tretiu a každú ďalšiu triedu tovarov a služieb ... 150,- EUR

Fond pre MSP Ideas Powered for Business:

Ide o grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ s cieľom ochrániť ich práva duševného vlastníctva. MSP môžu požiadať o poukazy, ktoré umožnia čiastočnú náhradu uhradených poplatkov. Fond ponúka, okrem iného, 75 % náhradu poplatkov za prihlášku ochrannej známky (SK aj EÚ), pričom maximálna suma náhrady na jeden MSP je 1.000,- EUR.

Žiadosť je možné podať elektronicky na Úrade Európskej únie pre duševného vlastníctvo do 06.12.2024. Rozpočet fondu je pevne stanovený. Ak sa finančné prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred 06.12.2024. Žiadosť musí byť podaná vopred a je potrebné počkať na doručenie kladného rozhodnutia o udelení grantu a vášho poukazu pred podaním prihlášky ochrannej známky. Viac informácií o uvedenom fonde nájdete TU.

Cenník vybraných služieb

1. Fixná odmena za prípravu a podanie prihlášky slovnej alebo obrazovej ochrannej známky EÚ … 587,50 EUR (a teda v prípade postačujúceho základného registračného poplatku a po uplatnení grantu z fondu EÚ budú vaše celkové náklady na podanie prihlášky vo výške 800,- EUR)

Vo fixnej odmene je zahrnuté popri samotnom podaní prihlášky ochrannej známky aj vykonanie rešerše na staršie rovnaké ochranné známky, príprava zoznamu tovarov a služieb, právna konzultácia na objasnenie prípadných obáv pred podaním prihlášky, priebežné informovanie o stave konania o zápise ochrannej známky a zastupovanie pred príslušným úradom EÚ v súvislosti s udelením a následným uplatnením grantu na 75 % náhradu poplatku za prihlášku ochrannej známky.

Máte na mňa otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law