Čo je ochranná známka (SK / EÚ)

a na čo si dať pozor pred podaním prihlášky ochrannej známky

Vybudovať značku stojí veľa úsilia, či už ide o meno vašej spoločnosti alebo označenie vášho výrobku alebo služby. Chráňte si svoju značku prostredníctvom ochrannej známky, aby z vašej tvrdej práce neprofitovali vaši konkurenti.

Ochranná známka je označenie tovarov alebo služieb, ktoré používajú subjekty na rozlíšenie svojich tovarov alebo služieb od tovarov alebo služieb iných subjektov.

Ak máte záujem o zápis národnej (SK) ochrannej známky alebo ochrannej známky EÚ, prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Ak už máte zapísanú ochrannú známku, v prípade záujmu si prečítajte článok o jej ochrane a uplatňovaní vašich práv vyplývajúcich z nej - TU.

Druhy ochranných známok

Ochrannú známku môžu tvoriť napr. slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky. Najbežnejšími typmi ochranných známok sú slovné a obrazové ochranné známky.

Slovná ochranná známka pozostáva výlučne zo slov, písmen, číslic alebo iných štandardných typografických znakov, prípadne z ich kombinácie. Napr. adidas (OZ EÚ č. 002288355), PHILIPS (OZ EÚ č. 000205971), LEVI’S (OZ EÚ č. 000033159) alebo JUST DO IT (OZ EÚ č. 000514984).

Pri obrazovej ochrannej známke sa používajú neštandardné znaky, štylizácia alebo usporiadanie, grafický prvok alebo farba. Môžu obsahovať značky, ktoré pozostávajú výlučne z obrazových prvkov alebo z kombinácie slovných a obrazových prvkov.

OZ EÚ č. 011029477

OZ EÚ č. 018737296

OZ EÚ č. 005271598

Výhody zápisu ochrannej známky

 1. Identifikácia produktu vašej firmy na trhu
 2. Zvýšenie hodnoty a majetku firmy (ochrannú známku môžete napr. predať, licencovať alebo použiť ako zábezpeku pri ďalšom rozvoji vašej firmy)
 3. Budovanie imidžu a reputácie vašej firmy
 4. Výhradné právo na používanie ochrannej známky
 5. Zvýšená ochrana pred falšovaním a podvodmi

SK alebo EÚ ochrana, resp. kde máte svoju ochrannú známku zapísať?

Národná (SK) ochranná známka môže stačiť, ak chcete podnikať len na Slovensku. Budete mať právo zabrániť komukoľvek používať alebo registrovať rovnakú alebo podobnú ochrannú známku na území Slovenska, ale nie inde.

Ochranná známka EÚ poskytuje ochranu vo všetkých krajinách EÚ a je vhodná, ak požadujete širšie pokrytie. Jedným postupom registrácie získate ochrannú známku platnú vo všetkých krajinách EÚ, t.j. na trhu s takmer 500 miliónmi zákazníkmi.

Tovary a služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná

Ochranná známka chráni konkrétne tovary a služby, ktoré vaša firma ponúka alebo plánuje ponúkať.

Po podaní žiadosti o zápis ochrannej známky (prihlášky) nebudete môcť zoznam tovarov alebo služieb dopĺňať. Preto je dôležité dôkladne zvážiť, na ktoré tovary alebo služby sa má vaša ochranná známka vzťahovať. Čo budete vyrábať, dodávať alebo predávať so svojou ochrannou známkou? Zamyslite sa nad svojím dnešným podnikaním a nad tým, ako si ho predstavujete v dohľadnej budúcnosti.

Identifikácia tovarov alebo služieb je dôležitá aj pri kontrole, či je vami navrhovaná ochranná známka zapísateľná a dostupná. Odporúča sa vyhnúť sa zbytočne dlhým zoznamom tovarov a služieb. Zníži sa tým riziko možného konfliktu so staršími ochrannými známkami a riziko, že v budúcnosti by vaša ochranná známka mohla byť zrušená pre tovary a služby, pre ktoré sa nepoužíva.

Pre vytvorenie zoznamu tovarov a služieb môžete využiť nasledovné portály:

 • portál eZTS pre účely podania prihlášky pre SK ochrannú známku; a
 • portál TMclass pre účely podania prihlášky pre ochrannú známku EÚ.

Je vami navrhovaná ochranná známka zapísateľná?

1. Najčastejším dôvodom zamietnutia prihlášky je tzv. opisná ochranná známka. Prihláška sa skúma vo vzťahu k tovarom a službám. Ochranná známka by nemala pozostávať výlučne zo slova, slovného spojenia, skratky alebo loga, ktoré jednoducho opisuje tovary a služby uvedené v prihláške.

Uvedené prihlášky boli zamietnuté, pretože opisujú charakteristiku tovarov alebo služieb:

Prihláška OZ EÚ č. 018389723 - pre pasce na hmyz

Prihláška OZ EÚ č. 013060991 - pre cvičebné stroje a služby v oblasti kulturistiky

Prihláška OZ EÚ č. 018213387 - pre chili con carne, tortilly a pivo

2. Druhým najčastejším dôvodom zamietnutia prihlášky je nedostatok rozlišovacej spôsobilosti. Ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť (napr. je zapamätateľná, špecifická, sugestívna, vtipná) vo vzťahu k tovarom alebo službám. To znamená, že je okamžite vnímaná ako niečo, čo spotrebiteľ použije na identifikáciu toho, že tovary alebo služby pochádzajú od konkrétneho subjektu.

Uvedené prihlášky boli zamietnuté pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti:

Prihláška OZ EÚ č. 007576218 - vnímané ako jednoduchý geometrický tvar

Prihláška OZ EÚ č. 006468789 - vnímané ako jednoduchý zelený geometrický obrazec
 

Tieto označenia však majú rozlišovaciu spôsobilosť a boli zapísané ako ochranné známky:

OZ EÚ č. 001705367 - pre papierové utierky na tvár

OZ EÚ č. 016314494 - pre počítačový softvér

 

3. Ďalšie možné dôvody zamietnutia prihlášky:

OZ EÚ č. 002966265, vyhlásená za neplatnú - obsahuje znak Červeného kríža na bielom pozadí (znak, ktorý je predmetom verejného záujmu)

OZ EÚ č. 006110423, vyhlásená za neplatnú - obsahuje imitáciu symbolu eura na centrálnom mieste, široká verejnosť by si označenie spájala s EÚ

Prihláška OZ EÚ č. 002223907 - rozpor s verejnym poriadkom alebo dobrymi mravmi, široká verejnosť by označenie chápala ako meno vodcu teroristickej organizácie

Je vami navrhovaná ochranná známka dostupná?

Pred podaním prihlášky by ste si mali overiť, či už niekto iný nemá právo na vaše alebo podobné označenie, ktoré by mohlo byť v rozpore s vaším. Najčastejšie námietky podávajú majitelia starších ochranných známok a môžete ušetriť čas a peniaze tým, že pred podaním prihlášky vyhľadáte ochranné známky, ktoré by mohli byť v konflikte s vami navrhovanou ochrannou známkou. Dôsledkom úspešne uplatnených námietok je zamietnutie vašej prihlášky.

Základné overenie (rešerš) môžete vykonať na nasledovných portáloch:

 • portál Webregistre prevádzkovaný Úradom priemyselného vlastníctva SR;
 • portál eSearch plus – databáza prihlášok a zapísaných EÚ ochranných známok;
 • portál Madrid Monitor - databáza medzinárodných ochranných známok, v ktorej si vyznačte určené územie SR a EÚ; a
 • portál TMview - databáza ochranných známok z EÚ i mimo nej od cca 60 úradov duševného vlastníctva z celého sveta.

Taktiež možno odporučiť preveriť:

 • na internete vrátane profilov na sociálnych sieťach, či iný subjekt nepodniká pod rovnakým alebo podobným označením ako je vami navrhovaná ochranná známka, a to v oblasti rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb, pre ktoré navrhujete zapísať ochrannú známku; a
 • či neexistuje doména rovnaká alebo podobná ako je vami navrhovaná ochranná známka, na ktorej iný subjekt ponúka svoje tovary alebo služby, ktoré sú rovnaké alebo podobné ako tovary alebo služby, pre ktoré navrhujete zapísať ochrannú známku.

V nasledujúcich prípadoch bola prihláška zamietnutá, pretože bola zhodná, resp. podobná so staršou ochrannou známkou a vzťahovala sa na zhodné, resp. podobné tovary a služby:

VS

(Číslo prípadu: T-552/10)

VS

(Číslo prípadu: T-67/08)

VS

(Číslo konania: 001220724)

VS

(Číslo konania: R 1563/2017-2)

Doba trvania konania o zápise a doba platnosti zápisu ochrannej známky

Ak príslušný registrový úrad vyhodnotí vami navrhovanú ochrannú známku ako zapísateľnú (viď vyššie) a zároveň tretie osoby proti nej nepodajú námietky, doba trvania konania o zápise je cca 5 mesiacov od podania prihlášky ochrannej známky (SK aj EÚ).

Platnosť zápisu ochrannej známky (SK aj EÚ) je 10 rokov od podania prihlášky a na základe žiadosti sa platnosť jej zápisu obnoví, a to vždy na ďalších 10 rokov.

Článok zverejnený: 24.09.2023

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law