Ako ochrániť svoju ochrannú známku

 
Zápis ochrannej známky vám poskytuje obrovský potenciál na budovanie a ochranu vašej značky. Tento potenciál však musíte rozvíjať a chrániť: čím viac do neho vložíte, tým viac z neho získate.

Používajte svoju ochrannú známku

Zapísaná ochranná známka upozorní vašich konkurentov, že máte výlučné právo ju používať. Monopol, ktorý máte, by však mal slúžiť svojmu účelu, inak môže byť zrušený. Účelom vašej ochrannej známky je odlíšiť tovary alebo služby od tovarov alebo služieb vašich konkurentov na trhu. Preto sa vaša ochranná známka musí používať. Ak ju nebudete používať, tretie osoby môžu vašu ochrannú známku napadnúť za nepoužívanie. Ochranná známka môže byť zrušená, ak sa na území Slovenskej republiky (a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie) skutočne nepoužíva dlhšie ako päť rokov.

Vaša ochranná známka môže byť taktiež zrušená, ak sa v dôsledku vášho konania alebo nečinnosti stane bežným názvom pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná. Môže byť zrušená aj vtedy, ak sa v dôsledku jej používania stane zavádzajúcou, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná.

Sledujte vestníky ochranných známok a podávajte námietky

Ak sa niektorý z vašich konkurentov bude snažiť dať si zapísať vašu alebo podobnú ochrannú známku bez vášho povolenia, záleží len na vás, či budete konať, aby ste ho zastavili.

Sledujte preto:

 1. vestník Úradu priemyselného vlastníctva SR dostupný na jeho webovom sídle a vydávaný dvakrát za mesiac, v ktorom sú okrem iného zverejňované aj prihlášky národných (SK) ochranných známok;
 2. vestník ochranných známok EÚ, v ktorom sú zverejňované prihlášky ochranných známok EÚ. Ochranné známky EÚ sú platné pre celé územie EÚ, a teda aj na území Slovenskej republiky. Vestník ochranných známok EÚ vydáva Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) každý pracovný deň a je dostupný na jeho webovom sídle; a
 3. vestník Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) dostupný na jeho webovom sídle a vydávaný raz za týždeň, v ktorom sú okrem iného zverejňované medzinárodné ochranné známky s požadovanou platnosťou aj pre územie Slovenskej republiky alebo EÚ.

Ako majiteľ staršej ochrannej známky môžete v lehote troch mesiacov odo dňa zverejnenia prihlášky ochrannej známky v príslušnom vestníku (v prípade vestníka WIPO lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená v tomto vestníku) podať námietky najmä z nasledovných dôvodov:

 • prihlásené označenie je zhodné s vašou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby;
 • z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s vašou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa prihlásené označenie a vaša ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s vašou ochrannou známkou; alebo
 • prihlásené označenie je zhodné alebo podobné s vašou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky (a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie) dobré meno, a použitie tohto prihláseného označenia by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena vašej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti vašej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Dôsledkom úspešne uplatnených námietok je zamietnutie prihláseného označenia vášho konkurenta.

Ak nestihnete podať námietky a prihlásené označenie vášho konkurenta bude zapísané ako ochranná známka, zákon vám umožňuje podať návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, a to z rovnakých dôvodov, pre ktoré ste mohli podať námietky (viď vyššie), pričom tieto museli byť splnené v zásade už ku dňu podania prihlášky neskoršej ochrannej známky vášho konkurenta a zároveň trvať aj počas konania o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú.

Zároveň však platí, že ako majiteľ staršej ochrannej známky nie ste oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky vášho konkurenta za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak ste strpeli jej používanie dlhšie ako päť rokov, pričom ste si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí byť odôvodnený a doložený dôkazmi. Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Sledujte trh a uplatňujte si svoje práva

Sledujte trh prostredníctvom tlače, odborných publikácií, sociálnych sietí a webových stránok spoločností vo vašom odbore. Je potrebné kontrolovať, či nepoužívajú vašu ochrannú známku bez povolenia. Môže sa stať, že sú na predaj nezákonné kópie vašich výrobkov alebo že konkurenti používajú označenia, ktoré sú podobné, ale nie zhodné s vašou ochrannou známkou.

Pri neoprávnenom zásahu do vašich práv ako majiteľa ochrannej známky sa môžete domáhať najmä:

 • zákazu porušovania alebo ohrozovania práva a odstránenia následkov takéhoto zásahu;
 • náhrady spôsobenej škody vrátane ušlého zisku;
 • primeraného zadosťučinenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu, a to aj v peniazoch;
 • vydania bezdôvodného obohatenia;
 • zákazu pre tretie osoby v obchodnom styku umiestňovať označenie zhodné alebo podobné vašej ochrannej známke,  a to na obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno ochrannú známku umiestniť;
 • zákazu pre tretie osoby v obchodnom styku ponúkať alebo uvádzať na trh obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktorých je umiestnené označenie zhodné alebo podobné vašej ochrannej známke, alebo ich na tieto účely skladovať, dovážať alebo vyvážať; a
 • poskytnutia informácií týkajúcich sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh od osoby, ktorá vaše práva porušuje alebo ohrozuje.

Zároveň na váš návrh ako majiteľa ochrannej známky môže súd nariadiť, aby tovary, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu vašich práv, boli:

 • stiahnuté z obchodnej siete;
 • definitívne odstránené z obchodnej siete;
 • inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva; alebo
 • zničené vhodným spôsobom.

Pri porušovaní vašich práv ako majiteľa ochrannej známky taktiež môže dôjsť k naplneniu znakov skutkovej podstaty a spáchaniu trestného činu „Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu” podľa § 281 ods. 1 Trestného zákona. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému.

Ak ste toho názoru, že došlo k spáchaniu uvedeného trestného činu, môžete podať trestné oznámenie prokurátorovi alebo policajtovi v zmysle Trestného poriadku.

A nezabudnite si obnovovať platnosť svojej ochrannej známky

Platnosť zápisu vašej ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky a na základe žiadosti sa platnosť jej zápisu obnoví, a to vždy na ďalších 10 rokov.

Článok zverejnený: 26.04.2024

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law