Správa cookies / Cookies Policy


SLOVENSKÁ JAZYKOVÁ VERZIA:

Na webovej stránke www.petran.law používam cookies.

I. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré moja webová stránka odošle prostredníctvom internetového prehliadača do vášho zariadenia, z ktorého moju webovú stránku prehliadate (teda napríklad telefón, tablet alebo počítač).

II. S akými typmi cookies sa môžete na tejto webovej stránke stretnúť?

Cookies môžeme rozdeliť na nevyhnutné, preferenčné, analytické a reklamné.

Nevyhnutné – tie sú potrebné k tomu, aby som vám mohol zobraziť webovú stránku a zabezpečiť vám stabilitu a bezpečnosť jej používania.

Preferenčné – tie umožňujú webovej stránke zapamätať si údaje, ktoré ste do nej vložili, resp. vaše rozhodnutia pri jej používaní.

Analytické – tie mi umožňujú rozpoznať a zistiť počet návštevníkov. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by dokázali samy osebe identifikovať vašu osobu. Taktiež mi pomáhajú analyzovať, ako webová stránka z užívateľského hľadiska funguje, aby som ju mohol občas vylepšiť.

Reklamné – tie mi umožňujú prispôsobovať moju ponuku vašim potrebám a prípadne vám zobrazovať relevantnú reklamu.

III. Na základe čoho spracúvam cookies?

S nevyhnutnými cookies môžem pracovať na základe právnych predpisov. Tieto cookies uchovávam len na dobu nevyhnutne potrebnú pre prenos a zobrazenie obsahu webovej stránky.

Preferenčné, analytické a reklamné cookies ale môžem spracúvať len s vaším súhlasom. Poskytnutie súhlasu je samozrejme len na vašom rozhodnutí. Za jeho poskytnutie budem vďačný, ale rozhodne vás k jeho poskytnutiu nikto nebude nútiť.
V prípade obdržania vášho súhlasu, analytické a reklamné cookies pre mňa spracúva poskytovateľ služieb Google Analytics, Ads a Doubleclick, t.j. spoločnosť Google Ireland Ltd., so sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko, v súlade so svojimi podmienkami, ktoré nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

IV. Ako možno zabrániť využívaniu preferenčných, analytických alebo reklamných cookies?

Spracúvanie cookies môžete nastaviť prostredníctvom cookies lišty. Preferenčné, analytické ani reklamné cookies nespracúvam, pokiaľ mi k tomu neposkytnete súhlas prostredníctvom cookies lišty. Ďalšou možnou cestou, ako spracúvaniu preferenčných, analytických či reklamných cookies zabrániť, je prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača.

Použitie cookies môžem v závislosti od dostupných technológií a za účelom zlepšovania užívateľského komfortu a informovanosti meniť, preto si v prípade záujmu toto poučenie z času na čas opäť prečítajte.

Tento dokument je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská jazyková verzia.

---------------------------------------------------

THE ENGLISH LANGUAGE VERSION:

I use cookies on the website www.petran.law.

I. What are cookies?

Cookies are text files that my website sends via a web browser to your device from which you browse my website (e.g., a phone, tablet or computer).

II. What types of cookies can you find on this website?

Cookies can be divided into necessary, preferential, analytical and advertising.

Necessary - these are required in order for me to be able to display the website to you and ensure the stability and security of its use.

Preferential - these allow the website to remember the data you have entered into it or your decisions when using it.

Analytical - these allow me to recognise and determine the number of visitors. These cookies do not collect information that could identify you personally. They also help me analyse how the website works from a user's perspective so that I can improve it from time to time.

Advertising - these allow me to tailor my offer to your needs and, potentially, to show you relevant advertising.

III. On what basis do I process cookies?

I can work with the necessary cookies based on legal regulations. I store these cookies only for the time strictly necessary for the transmission and display of the website content.

However, I may process the preferential, analytical and advertising cookies only with your consent. Of course, granting consent is up to you alone. I will be grateful for its granting, but definitely no one will force you to grant it.
In case of receipt of your consent, the analytical and advertising cookies will be processed for me by the service provider of Google Analytics, Ads and Doubleclick, i.e., Google Ireland Ltd., with its registered office at Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland, in accordance with the terms and conditions found here: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=eng

IV. How can the use of preferential, analytical or advertising cookies be prevented?

You can set the processing of cookies via the cookies bar. I do not process preferential, analytical or advertising cookies unless you give me your consent via the cookies bar. Another possible way to prevent the processing of preferential, analytical or advertising cookies is through the settings of your internet browser.

I may change the cookies policy depending on the available technologies and in order to improve user comfort and awareness, so in case of interest, read this document again from time to time.

This document has been executed in Slovak and English language. In the case of any discrepancies, the Slovak language version shall prevail.