Zásady ochrany osobných údajov / Privacy Policy


SLOVENSKÁ JAZYKOVÁ VERZIA:

Ochrana údajov je pre mňa veľmi dôležitá. Preto by som vás rád informoval o osobných údajoch, ktoré zhromažďujem počas vašej návštevy webovej stránky www.petran.law a o účeloch, na aké sa využívajú.

Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je:
Mgr. Róbert Petrán, advokát, so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 51 257 858, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7660.

I. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje návštevníkov webovej stránky zaznamenávam a používam v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu. Pri prístupe a používaní webovej stránky zhromažďujem osobné údaje, ktoré váš internetový prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkujúci webovú stránku. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:
- IP adresa požadujúceho zariadenia;
- Dátum a čas prístupu;
- Názov a URL prevzatého súboru;
- Webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL); a
- Použitý internetový prehliadač, operačný systém vášho zariadenia, ako aj meno vášho prevádzkovateľa prístupu na internet.

Na webovej stránke mám umiestnený kontaktný formulár. Vašu e-mailovú adresu, ktorú v ňom uvediete (a pošlete mi), budem spracúvať, aby som vás mohol kontaktovať alebo poslať vám príslušný dotazník k poskytnutiu požadovaných právnych služieb.

Uvedené údaje teda budú mnou spracúvané na nasledovné účely:
- Všeobecná administratíva;
- Zabezpečenie hladkého a stabilného pripojenia na webovú stránku;
- Zabezpečenie pohodlného a bezpečného používania webovej stránky; a
- Poslanie príslušného dotazníka k poskytnutiu požadovaných právnych služieb.

II. Právny základ spracúvania osobných údajov

Vašu e-mailovú adresu, ktorú uvediete a pošlete mi prostredníctvom kontaktného formulára, spracúvam na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

V ostatných prípadoch čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR slúži ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie mojich služieb a tým slúži na ochranu môjho oprávneného záujmu.

III. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Nemám sprostredkovateľa v zmysle GDPR, ktorý by sa k vašim osobným údajom dostal. A taktiež neposkytujem vaše osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba. Vaše osobné údaje neprofilujem. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo Európsku úniu, a to do Spojených štátov amerických na základe a v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ) o primeranosti č. 2023/1795.

IV. Doba uchovávania a vymazanie osobných údajov

Pokiaľ sa na spolupráci nedohodneme, vašu e-mailovú adresu získanú prostredníctvom kontaktného formulára vymažem do jedného (1) mesiaca od jej získania. Pokiaľ sa na spolupráci dohodneme, vašu e-mailovú adresu získanú prostredníctvom kontaktného formulára budem spracúvať desať (10) rokov od ukončenia našej spolupráce.

Ostatné osobné údaje (t.j. nezískané prostredníctvom kontaktného formulára) sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu ich uchovávania. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webovej stránky a ukladanie údajov do log-súborov je nevyhnutné na správu webovej stránky. K dlhšej dobe uchovávania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

V. Hyperlinky

Webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a nepreberám žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za obsah a dodržiavanie takýchto zásad. Prosím, skontrolujte si takéto zásady pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky.

VI. Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte k dispozícii najmä nasledujúce práva za podmienok stanovených v GDPR:
- požadovať odo mňa informáciu, že aké vaše osobné údaje spracúvam;
- vyžiadať si odo mňa prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania;
- požadovať odo mňa výmaz vašich osobných údajov;
- požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi;
- vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;
- pokiaľ ste mi udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, tak môžete tento súhlas odvolať;
- podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; a
- právo na súdnu ochranu, pokiaľ máte za to, že vaše práva pri spracúvaní osobných údajov boli porušené.

Pokiaľ by ste ma potrebovali kontaktovať ohľadne vašich údajov a ich spracúvania, napíšte mi e-mail na robert@petran.law alebo mi zavolajte na +421 940 622 863.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť priebežne menené. Aktuálne znenie nájdete na webovej stránke www.petran.law.

Tento dokument je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská jazyková verzia.

---------------------------------------------------

THE ENGLISH LANGUAGE VERSION:

Data protection is very important to me. Therefore, I would like to inform you about the personal data I collect during your visit to www.petran.law and about the purposes for which they are used.

The data controller within the meaning of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC ("GDPR") is:
Mgr. Róbert Petrán, advokát (attorney at law), with its registered office at Černyševského 10, 851 01 Bratislava, ID No.: 51 257 858, registered with the Slovak Bar Association under No.: 7660.

I. Extent and purpose of personal data processing

I record and use the personal data of website visitors to the extent necessary for the operation of a functional website and its content. When you access and use the website, I collect personal data that your internet browser automatically transmits to the server running the website. This information is temporarily stored in the so-called log file. The following information is recorded without your intervention and is stored until it is automatically deleted:
- IP address of the requesting device;
- Date and time of access;
- The name and URL of the downloaded file;
- The website from which the access is made (linking to the URL); and
- The internet browser used, the operating system of your device, as well as the name of your internet service provider.

I have a contact form on the website. I will process your email address you enter in it (and send to me) so that I can contact you or send you the respective questionnaire in order to provide the requested legal services.

The above data will be processed by me for the following purposes:
- General administration;
- Ensuring a smooth and stable website connection;
- Ensuring the comfortable and safe use of the website; and
- Sending the respective questionnaire in order to provide the requested legal services.

II. Legal basis for personal data processing

I process your email address that you enter and send to me via the contact form on the basis of Article 6 (1) lit. b) of the GDPR.

In other cases, Article 6 (1) lit. f) of the GDPR serves as the legal basis for personal data processing. The processing of these data is necessary for the provision of my services and thus serves to protect my legitimate interest.

III. Provision of personal data to third parties

I do not have a data processor who has access to your personal data. Nor do I provide your personal data to others to process these data for themselves. I do not profile your personal data. Your personal data may be transferred outside the European Union, namely to the United States of America in accordance with the adequacy decision of the Commission (EU) No. 2023/1795.

IV. Retention and deletion of personal data

If we do not agree on cooperation, I will delete your email address obtained through the contact form within one (1) month as from its receipt. If we agree on cooperation, I will process your email address obtained through the contact form for ten (10) years as from the end of our cooperation.

Other personal data (i.e., not obtained through the contact form) will be deleted or blocked as soon as the purpose of their retention has been fulfilled. The collection of data for the operation of the website and the storage of data in log-files is necessary for the administration of the website. Longer retention periods may occur in individual cases if required by law.

V. Hyperlinks

From time to time, the website may contain links to third party websites. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and I do not assume any responsibility or liability for the content and compliance with such policies. Please review such privacy policies before submitting any personal data to these websites.

VI. Your rights as a data subject

If your personal data are processed, you are a data subject within the meaning of the GDPR and you have in particular the following rights under the conditions set out in the GDPR:
- request information from me on what personal data I process;
- request access to these data from me and have them updated or corrected, or request a restriction on their processing;
- request deletion of your personal data from me;
- request the transfer of personal data to another data controller;
- raise objection to the processing of personal data;
- if you have given me consent to the processing of personal data, you can revoke this consent;
- file a complaint with the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic; and
- the right to judicial protection if you believe that your rights during the processing of personal data have been violated.

If you need to contact me regarding your data and their processing, email me at robert@petran.law or call me at +421 940 622 863.

This privacy policy is subject to change from time to time. You can find the current version on the website www.petran.law.

This document has been executed in Slovak and English language. In the case of any discrepancies, the Slovak language version shall prevail.