Pridaná hodnota pre vás

Medzinárodný štandard kvality

Aj na základe niekoľkoročných skúsenosti z viacerých advokátskych kancelárií patriacich do TOP 10 vo svojich kategóriách na Slovensku vám ponúkam vysoký štandard kvality služieb, strategické uvažovanie a schopnosť úspešného uzavretia zmlúv či transakcie. Mojou prioritou je, aby ste odo mňa dostali takú kvalitu služieb, akú by som si sám želal dostať, ak by som bol v postavení klienta.

Podnikateľské zmýšľanie

Ako podnikateľ viem, že nie každý problém je rovnako veľký, dôležitý či urgentný. Taktiež si uvedomujem, že každá právna služba predstavuje náklady, ktoré by mali byť primerané povahe a hodnote riešeného prípadu. Rozsah a zameranie svojho poradenstva preto s vaším súhlasom prispôsobujem pre konkrétny prípad, aby ste dostali a platili za službu, ktorú skutočne požadujete a potrebujete.

Nadhľad (Big Picture)

Právne riešenia musia pre svoju praktickú použiteľnosť zohľadňovať aj daňové, účtovné a iné odborné aspekty prípadu. Vyvíjam preto maximálne úsilie, aby som pri poskytovaní poradenstva identifikoval všetky takéto aspekty prípadu vrátane vyhodnotenia rozsahu potrebného zapojenia odborníkov z príslušných odvetví.

Osobný prístup

Každému prípadu sa venujem osobne a tým dostávate záruku kvality poskytovanej služby. S cieľom poskytnutia adresných a praktických riešení sa zároveň aktívne snažím porozumieť potrebám a špecifikám vášho podnikania. Takýto prístup je však behom na dlhú trať a vyžaduje si vysoký stupeň vzájomnej dôvery a kvality vzťahu právneho poradcu a klienta.

Riešenia na mieru

Diabol sa skrýva v detailoch... Každý prípad má svoje vlastné skutkové pozadie, často vyžadujúce osobitné zaobchádzanie. Štandardy pre právnu dokumentáciu preto vnímam len ako užitočný štartovací mostík, pričom ich následne upravujem na mieru okolnostiam prípadu a vašim potrebám. Taktiež je pre mňa samozrejmosťou poskytnúť vám zrozumiteľné vysvetlenie každého navrhnutého riešenia či postupu.

Efektívna komunikácia

Pracujem precízne a pritom efektívne. Mojím zámerom je promptne vyriešiť váš problém. Keď to nie je nevyhnutné, neťahám vás po zbytočných schôdzkach. Veľa vecí sa už dnes dá vyriešiť online alebo cez telefón.

... a to všetko popri rozumnej a transparentne nastavenej odmene, ako aj dôsledne dodržiavanej zákonnej povinnosti mlčanlivosti o veciach, o ktorých sa dozviem pri výkone advokácie.

Máte na mňa otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law