Zápis dizajnu (SK / EÚ)

Vyrábate nápadité kreácie a chcete zabrániť tomu, aby ich kopírovali vaši konkurenti? Chráňte si svoje dizajny na SK alebo EÚ úrovni a zvýšte hodnotu a exkluzivitu vašich výrobkov na trhu.

Vybrané projekty z oblasti duševného vlastníctva a IT, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ak máte záujem o službu IP Scan (audit duševného vlastníctva malých a stredných podnikov s 90 % náhradou výdavkov z fondu EÚ), prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Čo je vlastne dizajn?

Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava (vzhľad) výrobku alebo jeho časti, ktorá vyplýva z jeho vlastností, najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov samotného výrobku alebo jeho zdobenia.

Dizajn RCD č. 008415996

Dizajn RCD č. 007308671

Dizajn RCD č. 006049508

Dizajn RCD č. 004030674

Obsahom pojmu dizajn je len vizuálne vnímateľná vlastnosť či zložka z celkového riešenia výrobku. Nejedná sa teda o technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku.

Výhody zápisu dizajnu

 1. Identifikácia výrobku a jeho exkluzivita na trhu
 2. Zvýšenie hodnoty výrobku
 3. Návratnosť investícií do zavedenia výrobku
 4. Budovanie imidžu a reputácie
 5. Výhradné právo na využívanie dizajnu
 6. Zvýšená ochrana pred falšovaním a podvodmi

SK alebo EÚ ochrana, resp. kde máte svoj dizajn zapísať?

Národný (SK) dizajn môže stačiť, ak chcete podnikať len na Slovensku. Budete mať právo zabrániť komukoľvek využívať rovnaký dizajn na území Slovenska, ale nie inde.

Zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD) poskytuje ochranu vo všetkých krajinách EÚ a je vhodný, ak požadujete širšie pokrytie. Jedným postupom registrácie získate chránený dizajn platný vo všetkých krajinách EÚ, t.j. na trhu s takmer 500 miliónmi zákazníkmi.

Zobrazenie dizajnu a označenie výrobku, pre ktorý má byť dizajn zapísaný

Zobrazenie vášho dizajnu je najdôležitejšou časťou prihlášky dizajnu. Vymedzuje rozsah ochrany. Dizajn chráni len vzhľad výrobku, nie jeho funkciu.

Dizajn RCD č. 015009205

Spolu s obrázkami svojho dizajnu musíte v prihláške uviesť aj výrobok, pre ktorý má byť dizajn zapísaný (topánky, stoly, hračky a pod.). Označenia výrobkov sa zatrieďujú do tried a podtried podľa platnej verzie medzinárodného triedenia pre dizajny. Pre označenie a zatriedenie výrobku môžete využiť portál DesignClass, a to pre účely podania oboch prihlášok dizajnu (SK aj RCD).

Je vami navrhovaný dizajn zapísateľný?

1. Váš dizajn musí byť nový. Dizajn sa v zásade považuje za nový vtedy, keď nebol zhodný dizajn pred dňom podania prihlášky sprístupnený verejnosti. Z uvedeného pravidla však existujú výnimky, v zmysle ktorých sa dizajn napriek svojmu zverejneniu pred podaním prihlášky nepovažuje za sprístupnený verejnosti.

Prihlasovateľom dizajnov možno odporučiť:

 • udržať svoj dizajn v tajnosti až do úspešného podania prihlášky;
 • uzavrieť dohodu o mlčanlivosti, ak váš dizajn musí byť pred podaním prihlášky sprístupnený tretej osobe; a
 • preveriť na internete vrátane profilov na sociálnych sieťach, či váš dizajn je skutočne nový.

2. Váš dizajn musí byť osobitý. Váš dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky vášho dizajnu.

3. Váš dizajn nesmie byť v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

4. Váš dizajn nesmie byť zhodný s iným, už zapísaným dizajnom. Základné overenie (rešerš) registrovaných dizajnov môžete vykonať na nasledovných portáloch:

 • portál Webregistre prevádzkovaný Úradom priemyselného vlastníctva SR;
 • portál eSearch plus – databáza prihlášok a zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD);
 • portál Hague Express Database - databáza medzinárodných dizajnov, v ktorej si vyznačte určené územie SR a EÚ; a
 • portál DesignView - databáza dizajnov z EÚ i mimo nej od cca 60 úradov duševného vlastníctva z celého sveta.

Registračné poplatky

Prihláška dizajnu (SK aj RCD) môže byť podaná ako jednoduchá (t.j. zápis je žiadaný iba pre jeden dizajn) alebo ako hromadná (t.j. zápis je žiadaný pre dva alebo viac dizajnov za podmienky, že výrobky, pre ktoré majú byť dizajny zapísané, patria do jednej triedy medzinárodného triedenia pre dizajny).

1. Národný (SK) dizajn:

 • Podanie prihlášky jedného dizajnu pôvodcom alebo spolupôvodcami ... 20,- EUR
 • Poplatok za druhý a každý ďalší dizajn v prihláške podanej pôvodcom alebo spolupôvodcami ... 10,- EUR
 • Podanie prihlášky jedného dizajnu iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo spolupôvodcami ... 40,- EUR
 • Poplatok za druhý a každý ďalší dizajn v prihláške podanej iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo spolupôvodcami ... 20,- EUR

V prípade podania prihlášky národného (SK) dizajnu elektronickými prostriedkami sa registračný poplatok znižuje o 50%, najviac však o 50,- EUR.

Pôvodcom dizajnu je fyzická osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou. Spolupôvodcom dizajnu je ten, kto sa podieľal na jeho vytvorení tvorivou činnosťou. Iným prihlasovateľom môže byť napr. zamestnávateľ, ak bol dizajn vytvorený zamestnancom v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu.

2. Zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD):

 • Prihláška jedného dizajnu RCD ... 350,- EUR
 • Poplatok za druhý až desiaty dizajn uvedený v prihláške ... 175,- EUR
 • Poplatok za jedenásty a každý ďalší dizajn uvedený v prihláške ... 80,- EUR

Fond pre MSP Ideas Powered for Business:

Ide o grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ s cieľom ochrániť ich práva duševného vlastníctva. MSP môžu požiadať o poukazy, ktoré umožnia čiastočnú náhradu uhradených poplatkov. Fond ponúka, okrem iného, 75 % náhradu poplatkov za prihlášku dizajnu (SK aj RCD), pričom maximálna suma náhrady na jeden MSP je 1.000,- EUR.

Žiadosť je možné podať elektronicky na Úrade Európskej únie pre duševného vlastníctvo do 06.12.2024. Rozpočet fondu je pevne stanovený. Ak sa finančné prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred 06.12.2024. Žiadosť musí byť podaná vopred a je potrebné počkať na doručenie kladného rozhodnutia o udelení grantu a vášho poukazu pred podaním prihlášky dizajnu. Viac informácií ohľadne uvedeného fondu nájdete TU.

Doba trvania konania o zápise a doba platnosti zápisu dizajnu

V závislosti od zložitosti prihlášky dizajnu môže konane o zápise dizajnu trvať približne 2 až 6 mesiacov od podania prihlášky dizajnu (SK aj RCD).

Platnosť zápisu dizajnu (SK aj RCD) je 5 rokov od podania prihlášky. Na základe žiadosti sa platnosť zápisu dizajnu obnoví, a to vždy na ďalších 5 rokov, až na celkovú dobu 25 rokov od podania prihlášky.

Cenník vybraných služieb

1. Národný (SK) dizajn:
 • Príprava a podanie prihlášky jedného národného (SK) dizajnu … 150,- EUR (a teda napr. po pripočítaní registračného poplatku pre pôvodcu dizajnu budú vaše celkové náklady na podanie prihlášky vo výške 160,- EUR)
 • Doplatok za druhý a každý ďalší dizajn v prihláške národného (SK) dizajnu ... 50,- EUR

2. Zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD):

 • Príprava a podanie prihlášky jedného zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD) … 512,50 EUR (a teda po pripočítaní registračného poplatku a po uplatnení grantu z fondu EÚ budú vaše celkové náklady na podanie prihlášky vo výške 600,- EUR)
 • Doplatok za druhý a každý ďalší dizajn v prihláške zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD) ... 150,- EUR

Vo fixnej odmene je zahrnuté vykonanie rešerše na už zapísané dizajny + zatriedenie výrobkov, pre ktoré majú byť dizajny zapísané, podľa medzinárodného triedenia pre dizajny + v prípade vášho záujmu aj zastupovanie pred príslušným úradom EÚ v súvislosti s udelením a následným uplatnením grantu na 75 % náhradu poplatku za prihlášku dizajnu.

Vo fixnej odmene nie je zahrnutá príprava vyjadrenia k prípadným výzvam alebo žiadostiam registrového úradu počas konania o zápise (napr. ak registrový úrad bude mať pochybnosti o novosti alebo osobitosti vami navrhovaného dizajnu); ak sa vyskytne potreba pre tieto právne služby, tieto budú nacenené individuálne podľa okolností konkrétneho prípadu.

Máte záujem o zápis dizajnu? Alebo potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law