IP Scan - audit duševného vlastníctva firmy

Služba IP Scan predstavuje poradenstvo pre malé a stredné podniky (MSP) o potenciáli ich duševného vlastníctva pre rozvoj ich podnikania.

IP Scan má zabezpečiť, aby MSP dokázali identifikovať príležitosti na využitie svojej inovačnej kapacity, kreativity a vynaliezavosti na generovanie príjmu / hodnoty. To zahŕňa zachovávanie dôvernosti obchodného tajomstva, ochranu vašich patentov, propagovanie ochranných známok a dizajnov v rámci podnikania alebo udeľovanie licencií a franšíz na vaše procesy. Služba IP Scan vysvetlí, ako využiť tieto príležitosti.

IP Scan vám umožní získať obraz o vašich aktívach duševného vlastníctva, aby ste dokázali spravovať toto nehmotné bohatstvo, ktoré je kľúčové pre rast vášho podnikania.

Kvalitu služby IP Scan garantuje Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR).

Služba IP Scan je spolufinancovaná z fondu pre MSP. Získajte 90 % náhradu výdavkov na službu IP Scan prostredníctvom grantu z fondu pre MSP.

Služba IP Scan nepredstavuje právnu službu a nie je prípravou prihlášok na zápis práv duševného vlastníctva ani prípravou / revíziou zmlúv či doložiek v zmluvách týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Výhody služby IP Scan

 1. Preskúmate svoj obchodný model s odborníkom na duševné vlastníctvo
 2. Zistíte, aké sú vlastne aktíva duševného vlastníctva vašej spoločnosti a ako ich registrovať a spravovať
 3. Identifikujete spôsoby ochrany vášho duševného vlastníctva a čo robiť, ak niekto porušuje vaše práva
 4. Dozviete sa, ako predchádzať sporom v oblasti duševného vlastníctva s konkurentmi alebo potenciálnymi partnermi
 5. Získate jasnú stratégiu duševného vlastníctva pre svoju spoločnosť - čo zaregistrovať, kde zaregistrovať a ako využiť svoje duševné vlastníctvo prostredníctvom licencií, partnerstiev a pod.

Fakty a čísla

93 % MSP pociťuje pozitívny vplyv pri registrácii práv duševného vlastníctva

MSP, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú 68 % viac príjmov na zamestnanca ako tie, ktoré to nerobia

36 % MSP dosiahlo finančný zisk prostredníctvom svojich registrovaných práv duševného vlastníctva

Postup spolupráce (v skratke)

Služba IP Scan je komplexná a zakladá sa na spolupráci. Čas potrebný na vykonanie služby IP Scan sa bude líšiť v závislosti od okolností každého prípadu. Celý proces zvyčajne trvá niekoľko týždňov.

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie grantu na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a schválenie grantu
 2. Podanie žiadosti o službu IP Scan na ÚPV SR
 3. Úhrada odmeny za poskytnutie služby IP Scan
 4. Vaše vyplnenie úvodného dotazníka poskytnutého zo strany ÚPV SR
 5. Uskutočnenie našej konzultácie na preskúmanie vášho obchodného modelu, zhodnotenie vášho duševného vlastníctva a určenie najvhodnejšej stratégie duševného vlastníctva pre vašu spoločnosť
 6. Vypracovanie správy IP Scan z mojej strany, jej kontrola a schválenie zo strany ÚPV SR a následne doručenie správy IP Scan vám ako MSP
 7. Podanie žiadosti o náhradu 90 % výdavkov na službu IP Scan na EUIPO

Cenník

1. Fixná odmena za službu IP Scan ... 800,- EUR (suma 720,- EUR vám bude následne vrátená zo strany EUIPO)
 • Vo fixnej odmene je zahrnuté aj zastupovanie vašej spoločnosti pred príslušným úradom EÚ (EUIPO) v súvislosti s udelením a následným uplatnením grantu na 90 % náhradu výdavkov na službu IP Scan

Fond pre MSP Ideas Powered for Business:

Ide o grantový program vytvorený na pomoc MSP v EÚ s cieľom ochrániť ich práva duševného vlastníctva. MSP môžu požiadať o granty, ktoré umožnia čiastočnú náhradu uhradených výdavkov. Fond ponúka, okrem iného, 90 % náhradu výdavkov na službu IP Scan, pričom maximálna suma náhrady na jeden MSP je 720,- EUR.

Žiadosť je možné podať elektronicky na EUIPO do 06.12.2024. Rozpočet fondu je pevne stanovený. Ak sa finančné prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred 06.12.2024. Žiadosť musí byť podaná vopred a je potrebné počkať na doručenie kladného rozhodnutia o udelení grantu pred podaním žiadosti o službu IP Scan na ÚPV SR. Viac informácií ohľadne uvedeného fondu nájdete TU.

Máte záujem o službu IP Scan? Alebo potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law