Zmeny v SRO

Potrebujete vykonať zmeny vo vašej existujúcej spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO)? Nechajte to na skúseného advokáta, aby ste sa vy mohli naplno venovať svojmu podnikaniu.

Vybrané projekty z oblasti korporátnych záležitostí, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Postup vykonania zmien v SRO

 1. Vyplňte svoj e-mail a odošlite nižšie uvedenú nezáväznú objednávku na vykonanie zmien v SRO
 2. Obdržíte dotazník na vyplnenie údajov potrebných k vykonaniu zmien v SRO
 3. Vami vyplnený dotazník si prejdem a po odsúhlasení našej spolupráce obdržíte faktúru v presne stanovenej sume podľa cenníka nižšie
 4. Po úhrade faktúry vyhotovím návrh štandardnej dokumentácie na vykonanie požadovaných zmien v SRO, ktorý vám pošlem na podpis; na niektorých dokumentoch bude potrebné úradne osvedčiť pravosť podpisu
 5. Po e-mailovom doručení skenov podpísanej dokumentácie zabezpečím (i) získanie živnostenských oprávnení (ak požadujete doplniť predmety podnikania SRO) a (ii) podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra
 6. O vykonaní zápisu zmien vás, samozrejme, budem ihneď informovať

Nezáväzný objednávkový formulár

„Chcem vykonať zmeny vo svojej SRO. Prosím, pošlite mi dotazník.“

Benefity

 • Bez potreby nášho osobného stretnutia
 • Žiadne behanie po úradoch, iba jedna návšteva notára / matriky
 • Súdny poplatok vo výške 50,- EUR zahrnutý vo fixnej odmene
 • Súvisiace právne poradenstvo počas celého procesu vykonávania zmien v SRO zahrnuté vo fixnej odmene

Cenník

1. Fixná odmena za vykonanie jednej zmeny v SRO (vrátane súdneho poplatku):

 • Zmena konečného užívateľa výhod v obchodnom registri ... 75,- EUR
 • Zmena údajov spoločníka, konateľa, prokuristu alebo člena dozornej rady v obchodnom registri ... 150,- EUR
 • Zmena obchodného mena ... 150,- EUR
 • Zmena sídla ... 150,- EUR
 • Zmena konateľa ... 150,- EUR
 • Zmena prokuristu ... 150,- EUR
 • Zmena člena dozornej rady ... 150,- EUR
 • Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov ... 150,- EUR
 • Zvýšenie základného imania peňažnými vkladmi ... 170,- EUR
 • Doplnenie predmetov podnikania (voľné živnosti) ... 170,- EUR (v prípade viazaných a remeselných živností je doplatok vo výške 11,- EUR za každú z nich)
 • Zmena spoločníka (prevod obchodného podielu) ... 185,- EUR

2. Fixná odmena za vykonanie dvoch zmien v SRO naraz ... 220,- EUR (vrátane súdneho poplatku)

3. Fixná odmena za vykonanie troch zmien v SRO naraz ... 260,- EUR (vrátane súdneho poplatku)

4. Fixná odmena za vykonanie štyroch a viac zmien v SRO naraz ... 300,- EUR (vrátane súdneho poplatku)

Každá z fixných odmien uvedená vyššie platí, ak súčasťou SRO sa nemá stať zahraničná osoba (či už v pozícii spoločníka, konateľa, prokuristu, atď.). V opačnom prípade (i) cena za vykonanie zmien v SRO je predmetom našej osobitnej dohody a (ii) je potrebné počítať s prípadnými nákladmi pri zabezpečovaní zahraničnej dokumentácie (napr. náklady na apostily) a nákladmi na ich úradný slovenský preklad.

Koľko približne trvá zápis zmien v SRO do obchodného registra?

6 pracovných dní od doručenia skenov podpísanej dokumentácie od vás 

(ak sa nedopĺňajú predmety podnikania SRO)

ALEBO

2 týždne od doručenia skenov podpísanej dokumentácie od vás

(ak sa dopĺňajú predmety podnikania SRO)

Často kladené otázky

Vykonávate zmeny aj v SRO so sídlom mimo Bratislavského kraja?

Samozrejme. Všetky potrebné podania podávam elektronicky. Preto je úplne jedno, že ktorý živnostenský úrad a registrový súd bude príslušný na konanie pri vykonávaní zmien vo vašej SRO.

Ako je to s preukazovaním sídla SRO?

Obchodný register vyžaduje dôkaz o práve používať navrhovanú adresu ako sídlo SRO, a to buď:

 • nájomnú zmluvu na príslušné priestory; alebo
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla SRO. Príprava návrhu súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je zahrnutá vo fixnej odmene.

Kto sa nemôže stať spoločníkom v existujúcej SRO?

SRO (aj zahraničná) s jediným spoločníkom nemôže byť jediným spoločníkom v SRO. Jedna fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako v troch SRO. Nadobudnúť obchodný podiel v SRO prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

Aké sú obmedzenia pri výbere obchodného mena SRO?

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Obchodné meno SRO musí byť doplnené dodatkom „spol. s r. o.” alebo „s. r. o.”. Pred zápisom obchodného mena registrový súd preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu.

Aké sú základné podmienky pre zvýšenie základného imania peňažnými vkladmi v SRO?

Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady súčasných spoločníkov sú úplne splatené. Ak spoločenská zmluva alebo rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania neurčí inak, majú súčasní spoločníci prednostné právo prevziať záväzok na nové vklady v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom.

Kto môže byť vymenovaný za konateľa SRO?

Konateľom môže byť iba fyzická osoba. Osoba vymenovaná za konateľa:

 • musí mať viac ako 18 rokov a byť spôsobilá na právne úkony;
 • musí mať čistý výpis z registra trestov SR (v prípade zahraničnej fyzickej osoby pôjde o výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo v ktorom sa preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov);
 • musí mať povolenie na pobyt v SR, ak nie je občanom členského štátu EÚ alebo OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj);
 • nesmie byť vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie; a
 • nesmie mať súdom alebo iným štátnym orgánom uložený zákaz vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu spoločnosti.

Čo ak SRO pri dopĺňaní predmetov podnikania bude potrebovať získať oprávnenie na viazanú alebo remeselnú živnosť?

Ak by SRO potrebovala živnostenské oprávnenie na viazanú alebo remeselnú živnosť, budem vás o tom informovať po vyplnení dotazníka. V takom prípade by SRO musela ustanoviť tzv. „zodpovedného zástupcu“ – fyzickú osobu, ktorá má doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie danej činnosti (napr. osvedčenie, doklad o praxi, výučný list, diplom o absolvovaní vysokej školy) a bude zodpovedať za riadne vykonávanie príslušnej živnosti.

Máte na mňa ďalšie otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law