Založenie SRO

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO) sprevádza množstvo papierovačiek. Nechajte to na skúseného advokáta, aby ste sa vy mohli naplno venovať rozbehu svojho podnikania.

Vybrané projekty z oblasti korporátnych záležitostí, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Postup založenia SRO

 1. Vyplňte svoj e-mail a odošlite nižšie uvedenú nezáväznú objednávku na založenie SRO
 2. Obdržíte dotazník na vyplnenie údajov potrebných k založeniu SRO
 3. Po vyplnení dotazníka bude nasledovať krátky videohovor (požiadavka AML legislatívy, t. j. boj proti praniu špinavých peňazí)
 4. Po našom videohovore a odsúhlasení našej spolupráce obdržíte faktúru vo výške 500,- EUR
 5. Po úhrade faktúry vyhotovím návrh dokumentácie na založenie SRO, ktorý vám pošlem na podpis; na niektorých dokumentoch bude potrebné úradne osvedčiť pravosť podpisu
 6. Po e-mailovom doručení skenov podpísanej dokumentácie zabezpečím (i) získanie živnostenských oprávnení a (ii) podanie návrhu na zápis SRO do obchodného registra
 7. Vaša SRO je oprávnená podnikať od okamihu zápisu do obchodného registra; o vykonaní zápisu vás, samozrejme, budem ihneď informovať

Nezáväzný objednávkový formulár

„Chcem založiť svoju SRO. Prosím, pošlite mi dotazník.“

Benefity

 • Bez potreby nášho osobného stretnutia
 • Bez potreby splatenia vkladov spoločníkov na osobitný bankový účet
 • Žiadne behanie po úradoch, iba jedna návšteva notára / matriky
 • Neobmedzený počet voľných živností zahrnutý vo fixnej odmene
 • Registračný súdny poplatok vo výške 220,- EUR zahrnutý vo fixnej odmene
 • Súvisiace právne poradenstvo počas celého procesu zakladania SRO zahrnuté vo fixnej odmene

Cena

Fixná odmena 500,- EUR (zahŕňa registračný súdny poplatok vo výške 220,- EUR)

Vo fixnej odmene nie sú zahrnuté prípadné správne poplatky za živnostenské oprávnenia na remeselné a viazané živnosti (vo výške 11,- EUR za každé), ak bude SRO potrebovať niektoré z nich pre výkon svojho podnikania. O potrebe získania takýchto živnostenských oprávnení by som vás informoval po vyplnení dotazníka.

Fixná odmena platí, ak:

 1. na vykonávanie podnikania SRO postačujú živnostenské oprávnenia, čo predstavuje viac ako 90 % prípadov. Iba ak chcete vykonávať podnikanie v osobitne regulovanom odvetví (napr. energetika, baníctvo, hazard, poskytovanie zdravotnej starostlivosti), cena za založenie SRO je predmetom našej osobitnej dohody. O tomto by som vás však informoval po vyplnení dotazníka; a
 2. súčasťou SRO nemá byť zahraničná osoba (či už v pozícii spoločníka, konateľa, prokuristu, atď.). V opačnom prípade (i) cena za založenie SRO je predmetom našej osobitnej dohody a (ii) je potrebné počítať s prípadnými nákladmi pri zabezpečovaní zahraničnej dokumentácie (napr. náklady na apostily) a nákladmi na ich úradný slovenský preklad.

Koľko približne trvá zápis SRO do obchodného registra?

2 týždne od doručenia skenov podpísanej dokumentácie od vás

Priemerný čas potrebný na zápis SRO (bez zahraničného prvku, napr. zahraničného spoločníka či konateľa) do obchodného registra

Často kladené otázky

Aké doklady / dokumenty potrebujem k založeniu SRO?

Ak súčasťou SRO nemá byť zahraničná osoba (či už v pozícii spoločníka, konateľa, prokuristu, atď.), tak budete potrebovať iba platný občiansky preukaz. Dokumentáciu na založenie SRO vám pripravím ja.

Zakladáte SRO aj mimo Bratislavského kraja?

Samozrejme. Všetky potrebné podania podávam elektronicky. Preto je úplne jedno, že ktorý živnostenský úrad a registrový súd bude príslušný na konanie pri zakladaní vašej SRO.

Prečo potrebujeme absolvovať videohovor?

Aby som mohol overiť vašu identifikáciu (totožnosť), buď sa stretneme osobne alebo absolvujeme krátky videohovor. Ide o požiadavku vyplývajúcu z AML legislatívy (boj proti praniu špinavých peňazí).

Koľko spoločníkov môže mať SRO?

SRO môže mať jedného (1) až päťdesiat (50) spoločníkov. Spoločníkmi SRO môžu byť fyzické aj právnické osoby.

Aké sú obmedzenia pre zakladateľov SRO?

SRO (aj zahraničná) s jediným spoločníkom nemôže byť jediným spoločníkom v SRO. Jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch SRO. SRO nemôže založiť osoba, ktorá je vedená:

 • v zozname daňových dlžníkov alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie; to neplatí, ak jej príslušný správca dane na založenie SRO udelí súhlas (zabezpečenie takéhoto súhlasu nie je zahrnuté vo fixnej odmene); alebo
 • ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

Aká je minimálna výška základného imania SRO?

Výška základného imania SRO musí byť aspoň 5.000,- EUR.

Aká je minimálna výška vkladu spoločníka do základného imania SRO?

Výška vkladu každého spoločníka musí byť aspoň 750,- EUR. Vklad môže byť peňažný alebo nepeňažný. Vo všeobecnosti platí, že hodnotu nepeňažného vkladu je potrebné určiť znaleckým posudkom. Zabezpečenie takéhoto znaleckého posudku nie je zahrnuté vo fixnej odmene. Výška vkladov jednotlivých spoločníkov môže byť určená odlišne. Súčet vkladov všetkých spoločníkov však musí zodpovedať celkovej výške základného imania SRO.

Aké sú požiadavky na splatenie vkladov spoločníkov pred zápisom SRO do obchodného registra?

Pred zápisom SRO do obchodného registra:

 • aspoň 30 % z každého peňažného vkladu musí byť splatených; a
 • celková výška splatených vkladov (peňažných aj nepeňažných) musí byť najmenej 2.500,- EUR.
Ak SRO založí jeden spoločník, SRO môže byť zapísaná do obchodného registra až po úplnom splatení jej základného imania.

Sú spoločníci povinní splatiť svoje vklady na osobitný bankový účet?

Časti vkladov spoločníkov splatených pred zápisom SRO do obchodného registra môže spravovať jeden zo spoločníkov, pričom spoločníci nie sú povinní splatiť svoje vklady na osobitný bankový účet.

Ako je to s preukazovaním sídla SRO?

Obchodný register vyžaduje dôkaz o práve používať navrhovanú adresu ako sídlo SRO, a to buď:

 • nájomnú zmluvu na príslušné priestory; alebo
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla SRO. Príprava návrhu súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je zahrnutá vo fixnej odmene.
Ak neviete nájsť vhodné sídlo pre SRO, v prípade našej spolupráce vám na požiadanie odporučím / pomôžem nájsť kompetentného poskytovateľa služieb virtuálneho sídla.

Kto je štatutárnym orgánom SRO a koná za ňu voči tretím osobám?

Štatutárnym orgánom SRO je jeden alebo viac konateľov.

Kto môže byť vymenovaný za konateľa SRO?

Konateľom môže byť iba fyzická osoba. Osoba vymenovaná za konateľa:

 • musí mať viac ako 18 rokov a byť spôsobilá na právne úkony;
 • musí mať čistý výpis z registra trestov SR (v prípade zahraničnej fyzickej osoby pôjde o výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo v ktorom sa preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov);
 • musí mať povolenie na pobyt v SR, ak nie je občanom členského štátu EÚ alebo OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj);
 • nesmie byť vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie; a
 • nesmie mať súdom alebo iným štátnym orgánom uložený zákaz vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu spoločnosti.

Musí byť spoločník zároveň konateľom SRO?

Nie, konateľ a spoločník nemusia byť jedna a tá istá osoba.

Musí mať SRO dozornú radu?

Nie. Zriadenie dozornej rady v SRO nie je povinné. V prípade jej zriadenia musí mať dozorná rada aspoň troch (3) členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba. Konateľ nemôže byť členom dozornej rady.

Čo ak SRO plánuje prevádzkovať viazanú alebo remeselnú živnosť?

Ak by SRO potrebovala živnostenské oprávnenie na viazanú alebo remeselnú živnosť, budem vás o tom informovať po vyplnení dotazníka. V takom prípade by SRO musela ustanoviť tzv. „zodpovedného zástupcu“ – fyzickú osobu, ktorá má doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie danej činnosti (napr. osvedčenie, doklad o praxi, výučný list, diplom o absolvovaní vysokej školy) a bude zodpovedať za riadne vykonávanie príslušnej živnosti.

Ako je to s registráciou SRO na daňovom úrade?

Od 01.01.2023 daňový úrad automaticky (t.j. z úradnej moci) registruje novovzniknutú SRO pre daň z príjmov.

Je moja nová SRO registrovaná aj pre DPH?

Nie. Novovzniknutá SRO nie je platcom DPH. Ak chcete, aby sa vaša SRO stala platiteľom DPH, musí sa zaregistrovať pre DPH na daňovom úrade po svojom zápise do obchodného registra. SRO rieši registráciu pre DPH individuálne a priamo s príslušným daňovým úradom.

Aké dokumenty mi pošlete po zápise SRO do obchodného registra?

Pošlem vám e-mailom potvrdenie o vykonaní zápisu SRO do obchodného registra, výpis SRO z obchodného registra a živnostenské oprávnenia SRO.

Máte na mňa ďalšie otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law