Register partnerov verejného sektora

Pre svojich klientov, partnerov verejného sektora (PVS), plním povinnosti oprávnenej osoby v zmysle príslušného zákona o registri partnerov verejného sektora.

Vo všeobecnosti platí, že za PVS sa považuje [a teda do registra partnerov verejného sektora (RPVS) je povinná sa zapísať] okrem iného fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe jednej zmluvy prijíma finančné prostriedky prevyšujúce jednorazovo 100.000,- EUR alebo úhrnne 250.000,- EUR (bez DPH) od verejného sektora (napr. zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho účelového fondu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu obce, rozpočtu VÚC, európskych fondov, od verejného podniku alebo zdravotnej poisťovne).

Návrh na zápis do RPVS nie je oprávnený podať sám PVS, ale zápis sa musí vykonať prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje aj advokát. Ak sa napríklad spoločnosť podnikajúca so štátom potrebuje zapísať do RPVS, musí najskôr uzavrieť písomnú dohodu s oprávnenou osobou. Až po uzavretí takejto dohody vykonáva oprávnená osoba pre PVS všetky zákonom stanovené úkony týkajúce sa RPVS.

Pri plnení povinností oprávnenej osoby poskytujem pre PVS najmä nasledovné služby:

 • identifikácia konečného užívateľa výhod (KÚV)
 • podanie návrhu na zápis do RPVS
 • pravidelné overovanie identifikácie KÚV v zákonom stanovených prípadoch a lehotách
 • podávanie návrhov na zápis zmeny údajov zapísaných v RPVS
 • poradenstvo ohľadne zákonných povinností súvisiacich s RPVS
 • podanie návrhu na výmaz z RPVS

Kto je konečným užívateľom výhod (KÚV)?

V rámci zápisu PVS sa do RPVS zapisuje aj zoznam jeho KÚV. KÚV je každá fyzická osoba, ktorá samostatne alebo v zhode s inou osobou, skutočne vlastní, ovláda alebo kontroluje PVS (priamo alebo nepriamo), alebo v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť. Vo všeobecnosti platí, že medzi KÚV obchodnej spoločnosti patrí najmä fyzická osoba, ktorá:
 1. má najmenej 25% podiel na hlasovacích právach (priamy, nepriamy alebo súčet);
 2. má najmenej 25% podiel na základnom imaní (priamy, nepriamy alebo súčet);
 3. má právo vymenovať alebo odvolať členov štatutárneho, dozorného alebo kontrolného orgánu;
 4. ovláda spoločnosť spôsobom iným ako podľa čísiel 1. až 3. vyššie;
 5. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti; alebo
 6. sama síce nespĺňa uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z uvedených kritérií.
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za KÚV sa považuje štatutárny orgán, resp. členovia štatutárneho orgánu spoločnosti.

Výnimka: V nasledovných prípadoch sa namiesto KÚV do RPVS zapisuje štatutárny orgán, resp. členovia štatutárneho orgánu PVS:

 • PVS je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu; alebo
 • PVS je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo / nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo / nepriamo výlučne riadi.

Cenník vybraných služieb

1. Fixná odmena platná pre spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO), ktorej spoločníkom nie je právnická osoba:

 • Zápis SRO s jedným KÚV do RPVS ... 199,- EUR
 • Zápis SRO s dvoma KÚV do RPVS ... 239,- EUR
 • Zápis SRO s troma KÚV do RPVS ... 279,- EUR
 • Zápis SRO so štyrmi KÚV do RPVS ... 319,- EUR
 • Overenie identifikácie KÚV v RPVS (zákon vyžaduje minimálne raz ročne) ... 99,- EUR
 • Prevzatie funkcie oprávnenej osoby pre SRO už zapísanú v RPVS ... fixná odmena je v rovnakej výške ako za zápis SRO do RPVS

2. Fixná odmena platná pre SRO, ktorej spoločníkom je slovenská právnická osoba:

 • Zápis SRO s jedným KÚV do RPVS ... 299,- EUR
 • Zápis SRO s dvoma KÚV do RPVS ... 339,- EUR
 • Zápis SRO s troma KÚV do RPVS ... 379,- EUR
 • Zápis SRO so štyrmi KÚV do RPVS ... 419,- EUR
 • Overenie identifikácie KÚV v RPVS (zákon vyžaduje minimálne raz ročne) ... 149,- EUR
 • Prevzatie funkcie oprávnenej osoby pre SRO už zapísanú v RPVS ... fixná odmena je v rovnakej výške ako za zápis SRO do RPVS

3. Fixná odmena platná pre SRO, ktorej spoločníkom je zahraničná právnická osoba:

 • Zápis SRO s jedným KÚV do RPVS ... 399,- EUR
 • Zápis SRO s dvoma KÚV do RPVS ... 439,- EUR
 • Zápis SRO s troma KÚV do RPVS ... 479,- EUR
 • Zápis SRO so štyrmi KÚV do RPVS ... 519,- EUR
 • Overenie identifikácie KÚV v RPVS (zákon vyžaduje minimálne raz ročne) ... 199,- EUR
 • Prevzatie funkcie oprávnenej osoby pre SRO už zapísanú v RPVS ... fixná odmena je v rovnakej výške ako za zápis SRO do RPVS

Vybrali ste si? Rezervujte si svoju úvodnú konzultáciu

Telefonická konzultácia ...

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo videohovor

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať úvodnú online konzultáciu ohľadne vašej právnej záležitosti.

P. S.: Ak by sme sa aj nedohodli na spolupráci po úvodnej konzultácii, budete po nej o krok bližšie k vyriešeniu vašej záležitosti.

Alebo ste si ešte nevybrali a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law