Register partnerov verejného sektora

Pre svojich klientov, partnerov verejného sektora (PVS), plním povinnosti oprávnenej osoby v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

Návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) nie je oprávnený podať sám PVS, ale zápis sa musí vykonať prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje aj advokát. Ak sa napríklad spoločnosť podnikajúca so štátom potrebuje zapísať do RPVS, musí najskôr uzavrieť písomnú dohodu s oprávnenou osobou. Až po uzavretí takejto dohody vykonáva oprávnená osoba pre PVS všetky zákonom stanovené úkony týkajúce sa RPVS.

Kto je povinný sa zapísať do RPVS?

1. Vo všeobecnosti platí, že do RPVS je povinná sa zapísať okrem iného fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe jednej zmluvy prijíma finančné prostriedky prevyšujúce jednorazovo 100.000,- EUR alebo úhrnne 250.000,- EUR (bez DPH) od verejného sektora (napr. zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho účelového fondu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu obce, rozpočtu VÚC, európskych fondov, od verejného podniku alebo zdravotnej poisťovne).
Aj subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade v dodávateľskom reťazci) prijímajúci na základe jednej zmluvy finančné prostriedky prevyšujúce uvedené finančné limity je PVS a má povinnosť zápisu do RPVS, a to za predpokladu, že vie alebo má vedieť so zreteľom na všetky okolnosti, že ním poskytované tovary alebo služby súvisia so zmluvou medzi hlavným dodávateľom a verejným sektorom.
2. Taktiež však platí, že do RPVS je povinná sa zapísať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ak jej túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis (bez ohľadu na to, či obchoduje s verejným sektorom), napr.:
 • poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za podmienok podľa zákona o mediálnych službách;
 • vydavateľ periodickej publikácie (vrátane podcastu ako elektronickej periodickej publikácie) za podmienok podľa zákona o publikáciách;
 • prevádzkovateľ spravodajského webového portálu za podmienok podľa zákona o publikáciách.

Za PVS sa teda považujú a do RPVS sa zapisujú nielen subjekty, ktoré obchodujú s verejným sektorom.

Kto je konečným užívateľom výhod (KÚV)?

V rámci zápisu PVS sa do RPVS zapisuje aj zoznam jeho KÚV. KÚV je každá fyzická osoba, ktorá samostatne alebo v zhode s inou osobou, skutočne vlastní, ovláda alebo kontroluje PVS (priamo alebo nepriamo), alebo v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť. Vo všeobecnosti platí, že medzi KÚV obchodnej spoločnosti patrí najmä fyzická osoba, ktorá:
 1. má najmenej 25% podiel na hlasovacích právach (priamy, nepriamy alebo súčet);
 2. má najmenej 25% podiel na základnom imaní (priamy, nepriamy alebo súčet);
 3. má právo vymenovať alebo odvolať členov štatutárneho, dozorného alebo kontrolného orgánu;
 4. ovláda spoločnosť spôsobom iným ako podľa čísiel 1. až 3. vyššie;
 5. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti; alebo
 6. sama síce nespĺňa uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z uvedených kritérií.
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za KÚV sa považuje štatutárny orgán, resp. členovia štatutárneho orgánu spoločnosti.

Výnimka: V nasledovných prípadoch sa namiesto KÚV do RPVS zapisuje priamo štatutárny orgán, resp. členovia štatutárneho orgánu PVS:

 • PVS je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu; alebo
 • PVS je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo / nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo / nepriamo výlučne riadi.

Overenie identifikácie KÚV, resp. aké sú základné povinnosti po zápise do RPVS?

Oprávnená osoba (so súčinnosťou PVS) je povinná identifikovať KÚV pri prvom zápise do RPVS a následne overovať identifikáciu KÚV, a to:

 1. pri podaní návrhu na zápis zmeny ohľadne KÚV (t.j. ak dôjde k zmene údajov zapísaných v RPVS týkajúcich sa KÚV alebo k zmene osoby KÚV);
 2. k 31. decembru kalendárneho roka;
 3. pred uzatvorením alebo zmenou zmluvy presahujúcej zákonom stanovené finančné limity (100.000,- EUR bez DPH jednorazovo / 250.000,- EUR bez DPH úhrnne); a
 4. pred prijatím plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1.000.000,- EUR za 30 dní.

Overiť identifikáciu KÚV podľa čísiel 3. a 4. nie je potrebné, ak PVS je zapísaný v RPVS kratšie ako 6 mesiacov alebo overenie identifikácie KÚV bolo vykonané v posledných 6 mesiacoch pred uzatvorením / zmenou zmluvy (viď číslo 3. vyššie) alebo pred prijatím plnenia zo zmluvy (viď číslo 4 vyššie). V tejto súvislosti je možné dať do pozornosti prax viacerých PVS, ktorí si dávajú overovať identifikáciu svojich KÚV vždy k 30.06 a 31.12 kalendárneho roka, a tým majú pokrytý celý kalendárny rok a predídu tak časovému tlaku či stresu, ak by sa nečakane vyskytol niektorý z prípadov podľa čísiel 3. a 4. vyššie.

Aby som to zhrnul:
 • Ak sa nebude meniť údaj o KÚV alebo samotná osoba KÚV, tak zákon vyžaduje minimálne 1x ročne, maximálne 2x ročne overenie identifikácie KÚV; a
 • Ak sa zmení údaj o KÚV alebo samotná osoba KÚV, tak PVS je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu. Následne je oprávnená osoba povinná vykonať overenie identifikácie KÚV (viď číslo 1 vyššie) a oznámiť zmenu registrovému súdu.

Cenník vybraných služieb

1. Fixná odmena platná pre slovenskú spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO), ktorej spoločníkom nie je právnická osoba:

 • Zápis SRO s jedným KÚV, ktorý je jej spoločníkom, do RPVS ... 110,- EUR (časovo limitovaná ponuka do 30.06.2024)
 • Zápis SRO s dvoma KÚV, ktorí sú jej spoločníkmi, do RPVS ... 110,- EUR (časovo limitovaná ponuka do 30.06.2024)
 • Zápis SRO s troma KÚV, ktorí sú jej spoločníkmi, do RPVS ... 110,- EUR (časovo limitovaná ponuka do 30.06.2024)
 • Zápis SRO so štyrmi KÚV do RPVS ... 310,- EUR
 • Overenie identifikácie KÚV v RPVS ... 110,- EUR za každé overenie
 • Prevzatie funkcie oprávnenej osoby pre SRO už zapísanú v RPVS ... fixná odmena je v rovnakej výške ako za zápis SRO do RPVS

2. Fixná odmena platná pre slovenskú SRO, ktorej spoločníkom je slovenská právnická osoba:

 • Zápis SRO s jedným KÚV do RPVS ... 330,- EUR
 • Zápis SRO s dvoma KÚV do RPVS ... 370,- EUR
 • Zápis SRO s troma KÚV do RPVS ... 410,- EUR
 • Zápis SRO so štyrmi KÚV do RPVS ... 450,- EUR
 • Overenie identifikácie KÚV v RPVS ... 165,- EUR za každé overenie
 • Prevzatie funkcie oprávnenej osoby pre SRO už zapísanú v RPVS ... fixná odmena je v rovnakej výške ako za zápis SRO do RPVS

3. Fixná odmena platná pre slovenskú SRO, ktorej spoločníkom je zahraničná právnická osoba:

 • Zápis SRO s jedným KÚV do RPVS ... 440,- EUR
 • Zápis SRO s dvoma KÚV do RPVS ... 490,- EUR
 • Zápis SRO s troma KÚV do RPVS ... 540,- EUR
 • Zápis SRO so štyrmi KÚV do RPVS ... 590,- EUR
 • Overenie identifikácie KÚV v RPVS ... 220,- EUR za každé overenie
 • Prevzatie funkcie oprávnenej osoby pre SRO už zapísanú v RPVS ... fixná odmena je v rovnakej výške ako za zápis SRO do RPVS

Poznámka: V súvislosti s RPVS sa súdne poplatky neplatia.

Postup našej spolupráce pri zápise do RPVS

 1. Vyplnenie a odoslanie nižšie uvedenej nezáväznej objednávky na zápis do RPVS
 2. Potvrdenie cenovej ponuky a poslanie požadovaných informácií a dokumentov o spoločnosti a KÚV potrebných k zápisu do RPVS
 3. Poslanie a úhrada faktúry v presne stanovenej sume podľa cenníka vyššie
 4. Príprava návrhu dokumentácie potrebnej k zápisu do RPVS a zabezpečenie jeho podpisu z vašej strany
 5. Príprava zvyšnej dokumentácie k zápisu do RPVS, ktorú podpisujem už len ja (ako oprávnená osoba zapisovanej spoločnosti)
 6. Podanie návrhu na zápis do RPVS; o vykonaní zápisu vás, samozrejme, budem ihneď informovať

Bez potreby nášho osobného stretnutia; všetko vybavíme online / telefonicky.

Nezáväzný objednávkový formulár

„Mám záujem o zápis nasledovnej spoločnosti do registra partnerov verejného sektora:"

Máte na mňa ďalšie otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law