Obchodné spory

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo pri riešení ich obchodných sporov, v rámci ktorého zabezpečujem efektívne vymáhanie nezaplatených faktúr alebo zmluvných pokút, ako aj posudzujem zložitejšie obchodné spory a navrhujem ich optimálne riešenia.

Pozrite sa, s čím vám pomôžem v oblasti riešenia obchodných sporov

 • analýza skutkového stavu vrátane dôkaznej situácie a odporučenie optimálneho postupu riešenia sporu
 • asistencia alebo zastupovanie pri rokovaniach o mimosúdnom riešení sporu
 • poradenstvo v otázkach súdneho alebo rozhodcovského konania
 • zastupovanie v obchodných súdnych sporoch pred všeobecnými súdmi
 • zastupovanie v konaniach pred rozhodcovskými súdmi
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Postup našej spolupráce pri začatí vymáhania peňažnej pohľadávky

 1. Vyplňte svoj e-mail a odošlite nižšie uvedenú nezáväznú objednávku na vymáhanie peňažnej pohľadávky
 2. Obdržíte stručný dotazník na vyplnenie základných údajov potrebných k vymáhaniu peňažnej pohľadávky
 3. Po vyplnení dotazníka bude nasledovať úvodná bezplatná konzultácia v trvaní do 20 minút
 4. Po úvodnej konzultácii mi pošlete na e-mail zmluvnú a inú dokumentáciu týkajúcu sa vášho sporu
 5. Po bezplatnom predbežnom posúdení poslanej dokumentácie vám pošlem na podpis návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb
 6. Ak sa nedohodneme na inom postupe, po uzavretí zmluvy pripravím a pošlem dlžníkovi predžalobnú výzvu
 7. Ak vaša pohľadávka nebude uhradená ani na základe predžalobnej výzvy, s vaším súhlasom pripravím a podám návrh na vydanie platobného rozkazu / žalobu na príslušný súd

Poznámka: Uvedený postup platí za predpokladu, že po vykonaní jednotlivých krokov naďalej bude trvať vzájomný záujem o spoluprácu.

Nezáväzný objednávkový formulár

„Chcem vymôcť svoju peňažnú pohladávku od dlžníka. Prosím, pošlite mi dotazník."

Cenník vybraných služieb pri vymáhaní peňažnej pohľadávky v spore bez zahraničného prvku

1. Príprava a poslanie predžalobnej výzvy dlžníkovi:
 • Tarifná odmena (vo výške jej základnej sadzby stanovenej vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z.) za 2 úkony právnej služby bude uplatnená voči dlžníkovi v predžalobnej výzve rovnako ako iné príslušenstvo vašej pohľadávky (napr. úroky alebo úroky z omeškania)
 • Iba 10 % z odmeny platíte vopred, zvyšok po úhrade dlžníkom

2. Vymáhanie pohľadávky v súdnom alebo rozhodcovskom konaní:
Kombinácia tarifnej odmeny a podielovej odmeny:

 • Tarifná odmena (vo výške jej základnej sadzby stanovenej vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z.) za každý úkon právnej služby, z ktorej menšia časť je splatná po vykonaní príslušného úkonu a zvyšok potom, ako bude súdom prisúdená náhrada vašich trov konania dlžníkom skutočne zaplatená alebo voči nemu vymožená; a
 • Podielová odmena v prípade plného úspechu vo veci, a to zvyčajne vo výške 15 % z hodnoty vašej pohľadávky

Zoznam úkonov právnej služby je uvedený v § 13a vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (viď TU).

Výška základnej sadzby tarifnej odmeny sa stanovuje podľa výšky pohľadávky a informatívne si ju môžete vypočítať napr. TU.

Máte na mňa ďalšie otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law