Obchodné spory

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo pri riešení ich obchodných sporov, v rámci ktorého zabezpečujem efektívne vymáhanie nezaplatených faktúr alebo zmluvných pokút, ako aj posudzujem zložitejšie obchodné spory a navrhujem ich optimálne riešenia. Viem, že súdny spor je väčšinou dlhý, drahý a jeho výsledok je náročné predvídať, preto sa vždy najprv snažím o zmierlivé riešenie sporu. Ak však predsa len dôjde až k podaniu žaloby, vaše práva budem hájiť aj v súdnej sieni.

Pozrite sa, s čím vám pomôžem v oblasti riešenia obchodných sporov

  • analýza skutkového stavu vrátane dôkaznej situácie a odporučenie optimálneho postupu riešenia sporu
  • asistencia alebo zastupovanie pri rokovaniach o mimosúdnom riešení sporu
  • poradenstvo v otázkach súdneho alebo rozhodcovského konania
  • zastupovanie v obchodných súdnych sporoch pred všeobecnými súdmi
  • zastupovanie v konaniach pred rozhodcovskými súdmi
  • zastupovanie v exekučnom konaní

Vybrali ste si? Alebo ešte nie a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law