Obchodné spory

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo pri riešení ich obchodných sporov, v rámci ktorého zabezpečujem efektívne vymáhanie nezaplatených faktúr alebo zmluvných pokút, ako aj posudzujem zložitejšie obchodné spory a navrhujem ich optimálne riešenia. Viem, že súdny spor je väčšinou dlhý, drahý a jeho výsledok je náročné predvídať, preto sa vždy najprv snažím o zmierlivé riešenie sporu. Ak však predsa len dôjde až k podaniu žaloby, budem sa za vás biť aj v súdnej sieni.

Pozrite sa, s čím vám pomôžem v oblasti riešenia obchodných sporov

 • analýza skutkového stavu vrátane dôkaznej situácie a odporučenie optimálneho postupu riešenia sporu
 • asistencia alebo zastupovanie pri rokovaniach o mimosúdnom riešení sporu
 • poradenstvo v otázkach súdneho alebo rozhodcovského konania
 • zastupovanie v obchodných súdnych sporoch pred všeobecnými súdmi
 • zastupovanie v konaniach pred rozhodcovskými súdmi
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Cenník vybraných služieb

Tarifná odmena za každý úkon právnej služby v sporových veciach (vo výške jej základnej sadzby stanovenej vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z.)
Tarifná odmena sa stanovuje podľa výšky spornej pohľadávky.

Popri tarifnej odmene má advokát nárok na:

 • náhradu drobných výdavkov vo výške 12,52 EUR (v roku 2023) za každý úkon právnej služby; a
 • náhradu za stratu času vo výške 20,87 EUR (v roku 2023) za každú aj začatú polhodinu, a to pri úkonoch právnej služby vykonávaných mimo Bratislavy.

Príkladmo uvádzam výšku tarifnej odmeny (vrátane náhrady drobných výdavkov):

 • v prípade spornej pohľadávky vo výške 5.000,- EUR je odmena za jeden úkon právnej služby vo výške 193,45 EUR
 • v prípade spornej pohľadávky vo výške 15.000,- EUR je odmena za jeden úkon právnej služby vo výške 332,86 EUR
 • v prípade spornej pohľadávky vo výške 30.000,- EUR je odmena za jeden úkon právnej služby vo výške 482,26 EUR
 • v prípade spornej pohľadávky vo výške 50.000,- EUR je odmena za jeden úkon právnej služby vo výške 538,65 EUR
 • v prípade spornej pohľadávky vo výške 100.000,- EUR je odmena za jeden úkon právnej služby vo výške 638,25 EUR

Úkonmi právnej služby, za ktoré patrí plná výška tarifnej odmeny, sú nasledovné úkony:

 1. Prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom;
 2. Predžalobná výzva;
 3. Písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej;
 4. Účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny;
 5. Ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, a to za každú skončenú hodinu;
 6. Vypracovanie právneho rozboru veci;
 7. Rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu;
 8. Návrh na neodkladné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu o neodkladnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania; a
 9. Vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

Odmena vo výške jednej polovice tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:

 1. Návrh na neodkladné opatrenie, ak k nemu dôjde po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu;
 2. Zastúpenie na pojednávaní, na ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia;
 3. Odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu;
 4. Ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu;
 5. Ďalšia porada alebo rokovanie s klientom v trvaní kratšom ako jedna hodina;
 6. Ďalšie rokovanie s protistranou v trvaní kratšom ako jedna hodina; a
 7. Návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach.

Odmena vo výške jednej štvrtiny tarifnej odmeny patrí za zastúpenie na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci.

Vybrali ste si? Rezervujte si svoju úvodnú konzultáciu

Telefonická konzultácia ...

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo videohovor

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať úvodnú online konzultáciu ohľadne vašej právnej záležitosti.

P. S.: Ak by sme sa aj nedohodli na spolupráci po úvodnej konzultácii, budete po nej o krok bližšie k vyriešeniu vašej záležitosti.

Alebo ste si ešte nevybrali a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law

Newsletter - aby ste ostali v obraze

Raz za čas posielam newsletter (občasník) s právnymi novinkami a zaujímavosťami relevantnými pre podnikanie. V prípade záujmu sa neváhajte prihlásiť na jeho odber.