AVMS – prečo by vás táto skratka mohla zaujímať?

 
Zverejňuje vaša firma na svojej webstránke alebo sociálnych sieťach videá? Skontrolujte, či nemá povinnosť autorizácie na Rade pre mediálne služby vrátane povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Čo je AVMS?

Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie (AVMS) je služba,

 1. ktorá je primárne hospodárskej povahy;
 2. ktorej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil;
 3. ktorá je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom AVMS;
 4. za ktorú je redakčne zodpovedný poskytovateľ AVMS;
 5. ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete; a
 6. ktorá je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Poskytovateľom AVMS je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu AVMS a určuje spôsob, akým je organizovaná.

Ako uvádza Rada pre mediálne služby (RpMS) na svojej webstránke:

 • AVMS je služba, pri ktorej si užívateľ sám volí ktoré video (program) a kedy chce na internete, resp. v aplikácii sledovať. Typickým príkladom je služba Netflix, Voyo, internetové archívy televízií alebo videosekcie spravodajských portálov
 • AVMS je však aj taký kanál na platformách na zdieľanie videí (napr. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, OnlyFans, Twitch), ktorý bol zriadený alebo je poskytovaný za účelom dosahovania zisku a zároveň spĺňa ostatné uvedené podmienky
 • Samotná frekvencia zverejňovania nových videí, ich dĺžka či počet na konkrétnom kanáli samé o sebe nie sú kritériom toho, či ide alebo nejde o AVMS
 • Skutočnosť, že koľko alebo či vôbec na poskytovaní AVMS aktuálne zarábate, nie je určujúce

Najproblematickejším kritériom na posúdenie sa v praxi stalo kritérium primárnej hospodárskej povahy služby, ku ktorému aj na webstránke RpMS ako registrového úradu možno nájsť nie úplne konzistentné či súladné usmernenia – viď napr. odpoveď na otázku č. 2 a 16 TU.

Ako posledné usmernenie RpMS však v tejto súvislosti bola zverejnená nasledovná informácia: „Ak majú vami zverejňované videá výlučne charakter vlastnej propagácie (typickou formou sú reklamné spoty a iné obdobné krátke šoty), teda ich jediným, prípadne hlavným účelom je propagácia služieb, ktoré poskytujete, či tovarov, ktoré predávate, a zároveň vašim zámerom nie je zarábať priamo šírením týchto videí (napr. monetizáciou videokanála, umiestňovaním reklamy iných subjektov do videí a pod.), v takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nebude naplnené kritérium primárne hospodárskej povahy služby a nepôjde o AVMS.“

Ak máte pochybnosti, samotná RpMS vo svojom videu (TU) uvádza, že je pripravená poskytnúť individuálne konzultácie na určenie, či vami zverejňované videá sú AVMS.

A čo s podcastmi?

Podcast ako zvukový záznam na požiadanie nie je AVMS. Povinnosti v súvislosti s podcastmi však môžete mať voči Ministerstvu kultúry SR, keďže podcasty sú elektronickou periodickou publikáciou podľa zákona o publikáciách. Ak však nahrávanie podcastov zaznamenávate aj na videá a tieto umiestňujete napr. na YouTube, kde sú dostupné v katalógu programov, môže ísť o AVMS.

Zistili ste, že poskytujte AVMS. Čo máte teraz robiť?

Ak ste právnická osoba, musíte na RpMS podať žiadosť o udelenie autorizácie poskytovania AVMS (bez ohľadu na to, či AVMS poskytujete prostredníctvom webstránky, aplikácie alebo platforiem na zdieľanie videí). Oprávnenie poskytovať AVMS vzniká autorizáciou poskytovania AVMS.

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete:

 • prostredníctvom webstránky alebo aplikácie, musíte na RpMS podať žiadosť o udelenie autorizácie poskytovania AVMS. Oprávnenie poskytovať AVMS vzniká autorizáciou poskytovania AVMS; alebo
 • výlučne prostredníctvom platforiem na zdieľanie videí (napr. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram), ste povinný oznámiť túto skutočnosť RpMS.

Podanie žiadosti o udelenie autorizácie poskytovania AVMS je spojené so správnym poplatkom 260,- EUR (210,- EUR v prípade elektronického podania prostredníctvom portálu slovensko.sk). Podanie oznámenia o poskytovaní AVMS je bez správneho poplatku.

Formuláre pre podanie žiadosti alebo oznámenia vrátane vzoru ich vypĺňania nájdete na webstránke RpMS (TU).

Každý žiadateľ o udelenie autorizácie poskytovania AVMS je zároveň povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade záujmu o zápis do registra partnerov verejného sektora si moju ponuku môžete pozrieť TU.

Článok zverejnený: 29.09.2023

Článok aktualizovaný: 26.04.2024

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law