Zápis ochrannej známky (SK / EÚ)

Vybudovať značku stojí veľa úsilia, či už ide o meno vašej spoločnosti alebo označenie vášho výrobku alebo služby. Chráňte si svoju značku prostredníctvom ochrannej známky, aby z vašej tvrdej práce neprofitovali vaši konkurenti.

Vybrané projekty z oblasti duševného vlastníctva a IT, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Druhy ochranných známok

Ochranná známka je označenie tovarov alebo služieb, ktoré používajú subjekty na rozlíšenie svojich tovarov alebo služieb od tovarov alebo služieb iných subjektov.

Ochrannú známku môžu tvoriť napr. slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky. Najbežnejšími typmi ochranných známok sú slovné a obrazové ochranné známky.

Slovná ochranná známka pozostáva výlučne zo slov, písmen, číslic alebo iných štandardných typografických znakov, prípadne z ich kombinácie. Napr. adidas (OZ EÚ č. 002288355), PHILIPS (OZ EÚ č. 000205971), LEVI’S (OZ EÚ č. 000033159) alebo JUST DO IT (OZ EÚ č. 000514984).

Pri obrazovej ochrannej známke sa používajú neštandardné znaky, štylizácia alebo usporiadanie, grafický prvok alebo farba. Môžu obsahovať značky, ktoré pozostávajú výlučne z obrazových prvkov alebo z kombinácie slovných a obrazových prvkov.

OZ EÚ č. 011029477

OZ EÚ č. 018737296

OZ EÚ č. 005271598

Výhody zápisu ochrannej známky

 1. Identifikácia produktu
 2. Zvýšenie hodnoty firmy
 3. Budovanie imidžu a reputácie
 4. Výhradné právo na používanie ochrannej známky
 5. Zvýšená ochrana pred falšovaním a podvodmi

SK alebo EÚ ochrana, resp. kde máte svoju ochrannú známku zapísať?

Národná (SK) ochranná známka môže stačiť, ak chcete podnikať len na Slovensku. Budete mať právo zabrániť komukoľvek používať alebo registrovať rovnakú alebo podobnú ochrannú známku na území Slovenska, ale nie inde.

Ochranná známka EÚ poskytuje ochranu vo všetkých krajinách EÚ a je vhodná, ak požadujete širšie pokrytie. Jedným postupom registrácie získate ochrannú známku platnú vo všetkých krajinách EÚ, t.j. na trhu s takmer 500 miliónmi zákazníkmi.

Tovary a služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná

Ochranná známka chráni konkrétne tovary a služby, ktoré vaša firma ponúka.

Po podaní žiadosti o zápis ochrannej známky (prihlášky) nebudete môcť zoznam tovarov alebo služieb dopĺňať. Preto je dôležité dôkladne zvážiť, na ktoré tovary alebo služby sa má vaša ochranná známka vzťahovať. Čo budete vyrábať, dodávať alebo predávať so svojou ochrannou známkou? Zamyslite sa nad svojím dnešným podnikaním a nad tým, ako si ho predstavujete v dohľadnej budúcnosti.

Identifikácia tovarov alebo služieb je dôležitá aj pri kontrole, či je vami navrhovaná ochranná známka zapísateľná a dostupná. Odporúča sa vyhnúť sa zbytočne dlhým zoznamom tovarov a služieb. Zníži sa tým riziko možného konfliktu so staršími ochrannými známkami a riziko, že v budúcnosti by vaša ochranná známka mohla byť zrušená pre tovary a služby, pre ktoré sa nepoužíva.

Pre vytvorenie zoznamu tovarov a služieb môžete využiť nasledovné bezplatné portály:

 • portál eZTS pre účely podania prihlášky pre SK ochrannú známku; a
 • portál TMclass pre účely podania prihlášky pre ochrannú známku EÚ.

Je vami navrhovaná ochranná známka zapísateľná?

1. Najčastejším dôvodom zamietnutia prihlášky je tzv. opisná ochranná známka. Prihláška sa skúma vo vzťahu k tovarom a službám. Ochranná známka by nemala pozostávať výlučne zo slova, slovného spojenia, skratky alebo loga, ktoré jednoducho opisuje tovary a služby uvedené v prihláške.

Uvedené prihlášky boli zamietnuté, pretože opisujú charakteristiku tovarov alebo služieb:

Prihláška OZ EÚ č. 018389723 - pre pasce na hmyz

Prihláška OZ EÚ č. 013060991 - pre cvičebné stroje a služby v oblasti kulturistiky

Prihláška OZ EÚ č. 018213387 - pre chili con carne, tortilly a pivo

2. Druhým najčastejším dôvodom zamietnutia prihlášky je nedostatok rozlišovacej spôsobilosti. Ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť (napr. je zapamätateľná, špecifická, sugestívna, vtipná) vo vzťahu k tovarom alebo službám. To znamená, že je okamžite vnímaná ako niečo, čo spotrebiteľ použije na identifikáciu toho, že tovary alebo služby pochádzajú od konkrétneho subjektu.

Uvedené prihlášky boli zamietnuté pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti:

Prihláška OZ EÚ č. 007576218 - vnímané ako jednoduchý geometrický tvar

Prihláška OZ EÚ č. 006468789 - vnímané ako jednoduchý zelený geometrický obrazec
 

Tieto označenia však majú rozlišovaciu spôsobilosť a boli zapísané ako ochranné známky:

OZ EÚ č. 001705367 - pre papierové utierky na tvár

OZ EÚ č. 016314494 - pre počítačový softvér

 

3. Ďalšie možné dôvody zamietnutia prihlášky:

OZ EÚ č. 002966265, vyhlásená za neplatnú - obsahuje znak Červeného kríža na bielom pozadí (znak, ktorý je predmetom verejného záujmu)

OZ EÚ č. 006110423, vyhlásená za neplatnú - obsahuje imitáciu symbolu eura na centrálnom mieste, široká verejnosť by si označenie spájala s EÚ

Prihláška OZ EÚ č. 002223907 - rozpor s verejnym poriadkom alebo dobrymi mravmi, široká verejnosť by označenie chápala ako meno vodcu teroristickej organizácie

Je vami navrhovaná ochranná známka dostupná?

Pred podaním prihlášky by ste si mali overiť, či už niekto iný nemá právo na vaše alebo podobné označenie, ktoré by mohlo byť v rozpore s vaším. Najčastejšie námietky podávajú majitelia starších ochranných známok a môžete ušetriť čas a peniaze tým, že pred podaním prihlášky vyhľadáte ochranné známky, ktoré by mohli byť v konflikte s vami navrhovanou ochrannou známkou. Dôsledkom úspešne uplatnenej námietky je zamietnutie vašej prihlášky.

Základné overenie (rešerš) môžete vykonať na nasledovných bezplatných portáloch:

 • portál Webregistre prevádzkovaný Úradom priemyselného vlastníctva SR;
 • portál eSearch plus – databáza prihlášok a zapísaných EÚ ochranných známok;
 • portál Madrid Monitor - databáza medzinárodných ochranných známok, v ktorej si vyznačte určené územie SR a EÚ; a
 • portál TMview - databáza ochranných známok z EÚ i mimo nej od cca 60 úradov duševného vlastníctva z celého sveta.

Taktiež možno odporučiť preveriť:

 • na internete vrátane profilov na sociálnych sieťach, či iný subjekt nepodniká pod rovnakým alebo podobným označením ako je vami navrhovaná ochranná známka, a to v oblasti rovnakých alebo podobných tovarov alebo služieb, pre ktoré navrhujete zapísať ochrannú známku; a
 • či neexistuje doména rovnaká alebo podobná ako je vami navrhovaná ochranná známka, na ktorej iný subjekt ponúka svoje tovary alebo služby, ktoré sú rovnaké alebo podobné ako tovary alebo služby, pre ktoré navrhujete zapísať ochrannú známku.

V nasledujúcich prípadoch bola prihláška zamietnutá, pretože bola zhodná, resp. podobná so staršou ochrannou známkou a vzťahovala sa na zhodné, resp. podobné tovary a služby:

VS

(Číslo prípadu: T-552/10)

VS

(Číslo prípadu: T-67/08)

VS

(Číslo konania: 001220724)

VS

(Číslo konania: R 1563/2017-2)

Správne poplatky

1. Národná (SK) ochranná známka:

 • Prihláška SK ochrannej známky do troch tried tovarov a služieb ... 166,- EUR (96,- EUR v prípade elektronického podania)
 • Poplatok za každú triedu tovarov a služieb nad tri triedy ... 20,- EUR

2. Ochranná známka EÚ:

 • Prihláška ochrannej známky EÚ za 1 triedu tovarov a služieb ... 1.000,- EUR (850,- EUR v prípade elektronického podania)
 • Poplatok za druhú triedu tovarov a služieb ... 50,- EUR
 • Poplatok za tretiu a každú ďalšiu triedu tovarov a služieb ... 150,- EUR

Fond pre MSP Ideas Powered for Business:

Ide o grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ s cieľom ochrániť ich práva duševného vlastníctva. MSP môžu požiadať o poukazy, ktoré umožnia čiastočnú náhradu uhradených poplatkov. Fond ponúka, okrem iného, 75 % náhradu poplatkov za prihlášku ochrannej známky (SK aj EÚ), pričom maximálna suma náhrady na jeden MSP je 1.000,- EUR.

Žiadosť je možné podať elektronicky na Úrade Európskej únie pre duševného vlastníctvo do 08.12.2023. Rozpočet fondu je pevne stanovený. Ak sa finančné prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred 08.12.2023. Žiadosť musí byť podaná vopred a je potrebné počkať na doručenie kladného rozhodnutia o udelení grantu a vášho poukazu pred podaním prihlášky ochrannej známky. Viac informácií ohľadne uvedeného fondu nájdete TU.

Aktualizácia k 11.11.2023: Rozpočet fondu na rok 2023 pre náhradu poplatkov za prihlášku ochrannej známky bol vyčerpaný. Žiadosti už teda v roku 2023 nie je možné podávať. Predpokladá sa spustenie podobného grantového programu aj v roku 2024, avšak jeho spustenie a podmienky čerpania nie sú zatiaľ potvrdené.

Doba trvania konania o zápise a doba platnosti zápisu ochrannej známky

Ak príslušný registrový úrad vyhodnotí vami navrhovanú ochrannú známku ako zapísateľnú (viď vyššie) a zároveň tretie osoby proti nej nepodajú námietky, doba trvania konania o zápise je cca 6 mesiacov od podania prihlášky ochrannej známky (SK aj EÚ).

Platnosť zápisu ochrannej známky (SK aj EÚ) je 10 rokov od podania prihlášky a na základe žiadosti sa platnosť zápisu ochrannej známky obnoví, a to vždy na ďalších 10 rokov.

Cenník vybraných služieb

1. Príprava a podanie prihlášky slovnej alebo obrazovej národnej (SK) ochrannej známky … 149,- EUR (nezahŕňa správny poplatok vo výške za elektronické podanie, viď vyššie)

2. Príprava a podanie prihlášky slovnej alebo obrazovej ochrannej známky EÚ … 499,- EUR (nezahŕňa správny poplatok vo výške za elektronické podanie, viď vyššie)

Vo fixnej odmene je zahrnuté vykonanie rešerše na staršie ochranné známky a spracovanie zoznamu tovarov a služieb. Vo fixnej odmene nie je zahrnutá príprava vyjadrenia k prípadným výzvam alebo žiadostiam registrového úradu počas konania o zápise ani príprava vyjadrenia k pripomienkam či námietkam tretích osôb proti zápisu navrhovanej ochrannej známky; ak sa vyskytne potreba pre tieto právne služby, tieto budú nacenené individuálne podľa okolností konkrétneho prípadu.

Máte na mňa ďalšie otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law